Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 144-163
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 24/03/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

Applying lean management tools to improve working efficiency in divisions of
Can Tho university

Từ khóa:

07 loại lãng phí, mô hình 5S, Quản trị tinh gọn, Trường Đại học Cần Thơ

Keywords:

07 Wastes, 5S, Can Tho University, Lean Management

ABSTRACT

This research is aimed at identifying all types of wastes existed in the divisions of Can Tho University and then proposing an action plan to save costs and improve working efficiency in these divisions.  Expert interviews and a survery of 93 staff members were conducted. The results indentified 10 types of wastes existing in these units including wastes of facilities and equipment, waste of labor, waste of not harnessing the creativity of staff members, waste of time, waste of defects, waste of transport, waste of motion, waste of information disconnection, waste of extra activity and waste of extra input. Based on these results, an action plan with the application of 5S model of lean manufacturing to tackle tangible wastes (such as facilities and equipment) was proposed to remove existing wastes in these divisions. Some solutions on personnel and training were also proposed to support the implementation of the action plan.

TÓM TẮT

Mục tiêu của đề tài là nhận diện các loại lãng phí đang tồn tại ở các đơn vị Trường Đại học Cần Thơ và đề xuất kế hoạch hành động để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị này. Đề tài nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn chuyên gia và khảo sát ý kiến của 93 cán bộ, nhân viên tại các đơn vị trực thuộc. Kết quả cho thấy 10 loại lãng phí đang tồn tại ở các đơn vị trực thuộc bao gồm lãng phí về cơ sở vật chất và trang thiết bị; lãng phí về lao động; lãng phí do không khai thác sức sáng tạo của cán bộ, nhân viên; lãng phí về thời gian; lãng phí do sai hỏng, lãng phí do di chuyển thừa, lãng phí do thao tác thừa; lãng phí do thông tin rời rạc, lãng phí do hoạt động thừa và lãng phí do thừa các yếu tố đầu vào. Trên cơ sở kết quả khảo sát này, kế hoạch hành động được đề xuất dựa trên mô hình 5S trong quản trị tinh gọn để cắt giảm, loại bỏ các loại lãng phí hữu hình (lãng phí về cơ sở vật chất, trang thiết bị...) đang tồn tại ở các đơn vị trực thuộc Trường. Một số giải pháp về đào tạo và nhân sự cũng được đề xuất nhằm hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động trên.

Trích dẫn: Ngô Mỹ Trân và Võ Minh Trí, 2018. Ứng dụng công cụ quản trị tinh gọn nâng cao hiệu quả làm việc tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 144-163.


Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 138-145
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 196-205
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 34-44
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 66-76
Tải về
(2022) Trang: 194-208
Tạp chí: International conference proceedings. The third international conference in business, economics and finance, December 19th 2021, Can Tho University, Vietnam
64 (2022) Trang: 20-40
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism in the Mekong Delta, Sept 28th, 2022, at School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam
7 (2021) Trang: 7517-7533
Tạp chí: Tobacco Regulatory Science
(2021) Trang: 363-393
Tạp chí: The second international conference in business, economics and finance, December 18th 2020, Can Tho University, Vietnam
6 (2021) Trang: 2039-2050
Tạp chí: Science & Technology Development Journal – Economics - Law and Management
(2020) Trang: 507-536
Tạp chí: The first international conference in economics & business, December 6th 2019, Can Tho University
(2020) Trang: 1121-1139
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2020, University of Economics, Ho Chi Minh City, 27-28 August 2020
(2019) Trang: 192-212
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2019, University of Economics, Ho Chi Minh City, 23rd August 2019
26 (1) (2018) Trang: 58-79
Tạp chí: Corporate Governance: An International Reivew
(2017) Trang: 185-193
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn càu hóa, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Cần Thơ, ngày 15/12/2017
(2016) Trang: 299-335
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP
(2015) Trang: 377*401
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015
5 (2015) Trang: 202-217
Tạp chí: Asian Economic and Financial Review
(2013) Trang: Track E in Programme, ISSN number: 2295 - 1687
Tạp chí: 10th Worshop on Corporate Governance, Brussels, October 10-11, 2013
4(3) (2014) Trang: 628-650
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...