Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 105-113
Tác giả: Phan Thị Dang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/10/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

The level of satisfaction survey of internal tourist at some places of ecotourism in the Mekong Delta

Từ khóa:

Sự hài lòng, du lịch sinh thái, khu bảo vệ cảnh quan, vườn quốc gia, rừng tràm Trà Sư, Tràm Chim, Gáo Giồng, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Satisfaction, ecotourism, landscape protected area, national park, Tra Su forest, Tram Chim, Gao Giong, MeKong Delt

ABSTRACT

Ecotourism is one of the forms of the fastest growing tourism by the great attention to environmental issues and sustainable development. The Mekong Delta in Vietnam has a lot of potentials for ecotourism development, especially in areas which have the natural ecosystems such as national parks, landscape protected areas and so on. In recent years, many visitors have been paying attention to ecotourism in the Mekong Delta. In this study, the author evaluated the satisfaction of travelers, analysed factors affecting satisfaction’s visitors in some places such as Tra Su landscape protected area, Tram Chim national park and Gao Giong ecotourism zone. So that there are some methods to develop ecotourism in Mekong Delta more appropriately.

TÓM TẮT

Du lịch sinh thái (DLST) là một trong những loại hình du lịch phát triển nhanh nhất bởi sự quan tâm đến các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều tiềm năng phát triển DLST đặc biệt là ở những nơi có hệ sinh thái tự nhiên còn hoang sơ như vườn quốc gia (VQG), khu bảo vệ cảnh quan (KBVCQ),... Trong những năm gần đây, DLST tại ĐBSCL nhận được sự quan tâm của nhiều du khách. Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của du khách, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách ở một số địa điểm DLST như KBVCQ rừng tràm Trà Sư, VQG Tràm Chim và khu DLST Gáo Giồng. Từ đó có một số đề xuất nhằm giúp DLST tại ĐBSCL phát triển phù hợp hơn.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 46-55
Tải về
27 (2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
28 (2016) Trang: 18-27
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Hồng Đức
04(89).2015 (2015) Trang: 10-14
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số 3 (6) 2014 (2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...