Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 46-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/06/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

A study on the development of ecotourism in Tra Su wetland protected area

Từ khóa:

Du lịch sinh thái, rừng đặc dụng, khu bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái ngập nước, Trà Sư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Keywords:

Ecotourism, special-use forest, landscape protected area, wetland ecosystem, Tra Su, Tinh Bien district, An Giang province

ABSTRACT

Ecotourism is a kind of tourism that has been attracting more domestic and foreign tourists. The Mekong Delta has a great potential for ecotourism development, especially wetland ecosystems. In recent years, Tra Su?s ecotourism has been known by a larger number of visitors. This is a typical flooded forest in the west of Hau River, which has plenty of valuable plants and animals as well as the indigenous culture associated with the local communities. In this article, SWOT methodology is employed to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and challenges in the development of ecotourism in this area. Besides, some solutions are suggested to foster the development of ecotourism in sustainable orientation so as to ensure the harmony of economic, social and environmental benefits.

TóM TắT

Du lịch sinh thái đang trở thành loại hình du lịch thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nhất là hệ sinh thái ngập nước. Trong những năm gần đây, du khách biết đến du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư ngày càng nhiều. Đây là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây Sông Hậu, nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật có giá trị cùng với những nét văn hóa bản địa gắn với cộng đồng dân cư địa phương. Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp SWOT để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại đây. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 105-113
Tác giả: Phan Thị Dang
Tải về
27 (2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
28 (2016) Trang: 18-27
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Hồng Đức
04(89).2015 (2015) Trang: 10-14
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số 3 (6) 2014 (2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...