Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
28 (2016) Trang: 75-83
Tạp chí: Phát triển và Hội nhập

Nghiên cứu kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô (bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng CPI, Tỷ giá VND/USD, Cung tiền (M2), Giá vàng trong nước) và chỉ số VN-Index của sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn tháng 7/2000-12/2014. Mối quan hệ nhân quả giữa trong ngắn hạn giữa chỉ số giá chứng khoán và các yếu tố vĩ mô được thực hiện thông qua phương pháp kiểm định Granger, trong khi mối quan hệ trong dài hạn được thực hiện sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số (VECM). Kết quả nghiên cứu cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng và lượng Cung tiền (M2) có mối quan hệ nghịch biến với Chỉ số VN-Index trong dài hạn, trong khi sự ảnh hưởng của Tỷ giá VND/USD và Giá vàng trong nước đến chỉ số giá chứng khoán không có ý nghĩa thống kê. Trong ngắn hạn, kết quả kiểm định nhân quả Granger lại cho thấy biến động của Cung tiền là nguyên nhân gây ra sự thay đổi (cùng chiều) đến Chỉ số VN-Index. Ngoài ra, hệ số điều chỉnh sai số của mô hình có giá trị âm khá nhỏ và có ý nghĩa thống kê cho thấy tốc độ tiến đến sự cân bằng trong dài hạn ở thị trường chứng khoán Việt Nam và các yếu tố vĩ mô là khá chậm.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 127-134
Tải về
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
3 (2017) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
3 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
7 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Development Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management
21 (2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
9 (2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research
1 (2013) Trang: 503
Tạp chí: International Conference on Applied Economics 2013
1 (2012) Trang: 126
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: GABERIC 2012
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...