Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
124 (2016) Trang:
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Liên kết:

Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của 26 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2014, nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập và hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam. Kết quả ước lượng hồi quy dữ liệu bảng (panel data) với các mô hình tác động cố định (Fixed effects) và tác động ngẫu nhiên (Random effects) cho thấy đa dạng hóa thu nhập có tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng. Nói cách khác, các ngân hàng càng đa dạng hóa thu nhập thì khả năng sinh lời càng cao. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thu nhập thuần ngoài lãi, dư nợ cho vay, quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát đều có tác động tích cực, trong khi chi phí hoạt động và tiền gửi khách hàng có tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 127-134
Tải về
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
3 (2017) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
3 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
7 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Development Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management
21 (2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
9 (2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research
1 (2013) Trang: 503
Tạp chí: International Conference on Applied Economics 2013
1 (2012) Trang: 126
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: GABERIC 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...