Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
137 (2017) Trang:
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
Liên kết:

Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 90 công ty cổ phần có số liệu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015, nghiên cứu kiểm định mối quan hệ giữa dòng tiền tự do và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả ước lượng hồi quy dữ liệu bảng (panel data) với mô hình tác động cố định (Fixed effects) cho thấy dòng tiền tự do có mối tương quan thuận với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của dòng tiền tự do lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ khác nhau giữa doanh nghiệp có và không có cơ hội đầu tư. Điều này cho thấy sự phù hợp của lý thuyết dòng tiền tự do của Jensen (1986) đối với các doanh nghiệp niêm yết ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu, quy mô doanh nghiệp và vòng quay tổng tài sản có tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 127-134
Tải về
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
3 (2017) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
3 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
7 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Development Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management
21 (2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
9 (2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research
1 (2013) Trang: 503
Tạp chí: International Conference on Applied Economics 2013
1 (2012) Trang: 126
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: GABERIC 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...