Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
110 (2017) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học thương mại
Liên kết:

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thu thập từ các cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ để kiểm tra vai trò của thái độ đối với rủi ro và sự hiểu biết tài chính đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ đối với rủi ro thực sự có ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHNT của cá nhân, cụ thể người càng thích rủi ro thì cơ hội quyết định tham gia vào BHNT càng ít. Tuy nhiên, kết quả cho thấy khi mức độ hiểu biết về tài chính của cá nhân có ảnh hưởng giảm cơ hội tham gia vào BHNT của họ. Điều này có thể được lí giải dựa vào sự khác biệt của nền kinh tế Việt Nam so với các quốc gia phát triển khác. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố khác (tuổi của cá nhân, thu nhập của cá nhân, số người phụ thuộc trong gia đình của cá nhân, sản phẩm dịch vụ của công ty bảo hiểm, lợi ích tài chính khi tham gia, kỳ vọng của cá nhân về giá trị nhận được trong tương lai, lòng tin của cá nhân đối với công ty bảo hiểm, ảnh hưởng của những người xung quanh và thái độ phục vụ của nhân viên công ty bảo hiểm) đều có ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của cá nhân. Trên cơ sở đó, một số khuyến nghị được đưa ra.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 127-134
Tải về
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
3 (2017) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
3 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
7 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Development Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management
21 (2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
9 (2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research
1 (2013) Trang: 503
Tạp chí: International Conference on Applied Economics 2013
1 (2012) Trang: 126
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: GABERIC 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...