Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
33 (2017) Trang:
Tạp chí: Phát triển và Hội nhập
Liên kết:

Sử dụng mô hình hồi qui với dữ liệu bảng, nghiên cứu này phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô đến sự phát triển của thị trường chứng khoán 6 quốc gia khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam) trong giai đoạn 1988 – 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố bao gồm mức thu nhập, sự phát triển của hệ thống ngân hàng và tính thanh khoản của thị trường chứng khoán có tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường. Ngược lại, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố như tỷ lệ tiết kiệm trong nước, lãi suất và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 có tác động tiêu cực đến sự phát triển của thị trường chứng khoán các quốc gia này. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 127-134
Tải về
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
3 (2017) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
3 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
7 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Development Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management
21 (2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
9 (2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research
1 (2013) Trang: 503
Tạp chí: International Conference on Applied Economics 2013
1 (2012) Trang: 126
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: GABERIC 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...