Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2017) Trang:
Tạp chí: Ngân hàng
Liên kết:

Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của 26 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2014, nghiên cứu tập trung tìm hiểu mối quan hệ giữa thu nhập ngoài lãi và hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam. Kết quả ước lượng hồi quy dữ liệu bảng (panel data) với các mô hình tác động cố định (Fixed effects) và tác động ngẫu nhiên (Random effects) cho thấy thu nhập ngoài lãi có mối tương quan thuận với hiệu quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng, cụ thể hơn là tăng thu nhập từ các hoạt động dịch vụ, kinh doanh, đầu tư thì khả năng sinh lời sẽ tăng. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy quy mô ngân hàng, tỷ lệ dư nợ cho vay, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát đều có tương quan thuận với hiệu quả kinh doanh của các NHTM. Ngược lại, tỷ lệ chi phí hoạt động và tỷ lệ tiền gửi khách hàng có mối tương quan nghịch với hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 127-134
Tải về
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
3 (2017) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
3 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
7 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Development Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management
21 (2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
9 (2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research
1 (2013) Trang: 503
Tạp chí: International Conference on Applied Economics 2013
1 (2012) Trang: 126
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: GABERIC 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...