Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 8, thàng 4/2014 (2014) Trang: 39-44
Tạp chí: Ngân hàng
Liên kết:

Bài nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của 264 công ty phi tài chính niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), dựa trên số liệu thu thập từ bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ 2008 đến 2013 của các công ty. Đây là giai đoạn mà nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỷ suất lợi nhuận của các công ty giảm đáng kể. Cấu trúc vốn trong đề tài được đo lường bởi hai chỉ tiêu: tổng nợ/tổng tài sản và nợ dài hạn/tổng tài sản. Kết quả nghiên cứu dựa trên phân tích mô hình hiệu ứng cố định (Fixed effects model - FEM) cho thấy cấu trúc vốn của các công ty trong giai đoạn này chịu tác động bởi tỷ suất lợi nhuận, quy mô doanh nghiệp, giá trị của những tài sản cố định và tài sản hữu hình có thể dùng làm tài sản đảm bảo nợ vay, và lá chắn thuế phi nợ của các công ty.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 103-112
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 267-276
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 58-64
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tải về
14(2) (2019) Trang: 72-85
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
229 (2016) Trang: 43-51
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
102 (2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
26 (2013) Trang: 303
Tạp chí: Journal of Population Economics
1 (2013) Trang: 120
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: HT Giải pháp khai thác tiềm năng KT-XH các tỉnh ĐBSCL theo hướng liên kết vùng
80 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
412 (2012) Trang: 63
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
70 (2012) Trang: 48
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
10 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng
1 (2012) Trang: 278
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...