Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
229 (2016) Trang: 43-51
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
Liên kết:

Nghiên cứu này ước lượng và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Số liệu phân tích được trích từ Điều tra Doanh nghiệp Việt Nam năm 2010 do Tổng Cục Thống kê thực hiện. Hiệu quả kỹ thuật được ước lượng từ hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas với doanh thu thuần là biến số chỉ đầu ra và lượng vốn, lao động và chi phí là các đầu vào. Kết quả ước lượng cho thấy, mức hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đạt được tương đối cao, 81%. Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn về hiệu quả giữa các doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy tiềm năng cải thiện doanh thu của các doanh nghiệp còn lớn. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật bao gồm: thời gian hoạt động, tỷ lệ nợ, quy mô, hình thức sở hữu của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp. Hiệu quả của các doanh nghiệp giữa các tỉnh thành và vùng địa lý không có nhiều khác biệt.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 103-112
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 267-276
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 58-64
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tải về
14(2) (2019) Trang: 72-85
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
102 (2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
26 (2013) Trang: 303
Tạp chí: Journal of Population Economics
1 (2013) Trang: 120
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: HT Giải pháp khai thác tiềm năng KT-XH các tỉnh ĐBSCL theo hướng liên kết vùng
80 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
412 (2012) Trang: 63
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
70 (2012) Trang: 48
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
10 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng
1 (2012) Trang: 278
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...