Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 103-112
Tải về

Abstract

Survey data collected from 294 private firms in Kien Giang indicates that investment of the firms depends largely on their owned capital which is mostly created from profits in previous years. Therefore, an increase in profits is likely to induce more investment of the firms. Due to limited owned capital, firms also resort to loans from commercial banks. In addition, the firms rely on the sales growth to make the investment decision. It is obvious that sales growth mainly depends on internal capacity of the firm such as management ability and experience, financial capacity, business premises and so forth. Findings from this study also show a negative relationship between firm size and investment, that is, big firms are less likely to expand their size than the smaller ones are. Moreover, firms with higher ability to expand their business premises are less likely to invest in business expansion due to huge profits from land speculation.

Keywords: private firms, investment, owned capital, borrowed capital

Title: Determinants of investment decision of private firms in Kien Giang

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu của đề tài, dựa trên số liệu thu thập được từ 294 doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) ở Kiên Giang, cho thấy đầu tư của các doanh nghiệp (DN) phụ thuộc vào vốn tự có. Vốn tự có thường được tích lũy từ lợi nhuận của những năm trước. Lợi nhuận của DN càng lớn sẽ tạo điều kiện cho DN tích lũy vốn để đầu tư. Do bị giới hạn về vốn tự có, đầu tư của các DNNQD lại phụ thuộc vào số tiền vay được từ các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, đầu tư của các DNNQD cũng phụ thuộc vào tăng trưởng của doanh thu trong quá khứ. Tăng trưởng của doanh thu của DN lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực nội tại cũng như môi trường kinh doanh. Quy mô của DN cũng có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của DN. Các DN có quy mô lớn hơn lại có tốc độ đầu tư mở rộng quy mô chậm hơn. Ngoài ra, khả năng mở rộng mặt bằng lại có ảnh hưởng tiêu cực đến lượng đầu tư. Những DN có khả năng mở rộng mặt bằng cao lại đầu tư ít hơn những DN khác do họ có kiếm được lợi nhuận từ việc đầu cơ đất đai nên không cần đầu tư mở rộng quy mô.

Từ khóa: doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đầu tư, vốn vay, vốn tự có

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 267-276
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 58-64
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tải về
14(2) (2019) Trang: 72-85
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
229 (2016) Trang: 43-51
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
102 (2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
26 (2013) Trang: 303
Tạp chí: Journal of Population Economics
1 (2013) Trang: 120
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: HT Giải pháp khai thác tiềm năng KT-XH các tỉnh ĐBSCL theo hướng liên kết vùng
80 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
412 (2012) Trang: 63
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
70 (2012) Trang: 48
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
10 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng
1 (2012) Trang: 278
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...