Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 164(2016) Trang: 71-77
Tạp chí: Hydrometallurgy

A new process for complete separation of Pd(II), Pt(IV), Ir(IV) and Rh(III) from concentrated hydrochloric acid solutions was proposed by employing solvent extraction. In the HCl concentration range from 1 to 6 M, only Pd(II) was extracted by LIX 63 and the Pd(II) in the loaded LIX 63 was stripped by thiourea. Extraction of the Pd(II) free raffinate with TBP at 6 M HCl solution led to selective extraction of Pt(IV) over iridium and Rh(III) and stripping of the loaded TBP with dilute HCl solution resulted in pure Pt(IV) solution. The extraction of iridium by TBP and Aliquat 336 indicated the possibility of Ir(IV)’s reduction to Ir(III) during the extraction with LIX 63. After adding NaClO3 as an oxidizing agent to the Pd(II) and Pt(IV) free raffinate, extraction of the resulting solution with Aliquat 336 led to selective extraction of Ir(IV) over Rh(III). Use of HClO4 solution could strip the Ir(IV) from the loaded Aliquat 336. This process can be utilized for the recovery of the four PGMs with high purity from diverse resources.

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(1)(2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
Số tạp chí 4(2016) Trang: 1-5
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: Journal of Current Research in Science
Số tạp chí 17 (4)(2016) Trang: 215-224
Tạp chí: Lowland Technology International Journal
Số tạp chí 15(2)(2016) Trang: 181-189
Tạp chí: Acta Sci. Pol. Technol. Aliment.
Số tạp chí 36B(1)(2016) Trang: 49-61
Tạp chí: Acta Mathematica Scientia
Số tạp chí 24(2016) Trang: 193-199
Tạp chí: Journal of the Egyptian Mathematical Society
Số tạp chí 25(2016) Trang: 16-23
Tạp chí: J. of Korean Inst. of Resources Recycling
Số tạp chí 36(2016) Trang: 245-250
Tạp chí: Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-17
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Journal of Applied Statistics
Số tạp chí 144(2016) Trang: 77-92
Tạp chí: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications
Số tạp chí 2(2016) Trang: 1-19
Tạp chí: Journal applied Statistics
Số tạp chí 10 (5)(2016) Trang: 1739-1746
Tạp chí: Applied Mathematics & Information Sciences
Số tạp chí 7(11)(2016) Trang: 140-146
Tạp chí: (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...