Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 84(2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
Liên kết:

The present study was conducted to investigate biogas production from unused biomass at households in My Thuan hamlet, My Khanh commune, Phong Dien district, Can Tho City, Vietnam located in the Mekong Delta. We employed four treatments: pig manure (the control treatment), water cabbage (Pistia stratiotes), water hyacinth (Eichhornia crassipes), and orchard grasses in triplicate, with each replicate lasting 60 days. Our results showed that the average amount of biogas did not differ significantly between the four treatments, with values of 7,201 ± 641 L for pig manure, 6,445 ± 1,783 L for water cabbage, 5,170 ± 2,664 L for water hyacinth, and 6,924 ± 2,688 L for orchard grasses. The concentrations of CH4 in pig manure, water cabbage, water hyacinth, and orchard grasses were 55.7%, 55.1%, 52.0%, and 47.4%, respectively. The average CH4 concentration did not differ significantly between treatments. Therefore, water cabbage, water hyacinth, and orchard grasses can replace pig manure in biogas production.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 169-176
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE)
Số tạp chí 84(2016) Trang: 22-25
Tạp chí: JIRCAS WORKING REPORT - ISSN 1341-710x
Số tạp chí 2320–737X Volume 6, Issue 6 Ver. II(2016) Trang: 38-48
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)
Số tạp chí Vol. 6, No. 1(2016) Trang: 1-8
Tạp chí: International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
Số tạp chí E99-d, No. 1(2016) Trang: 187-196
Tạp chí: IEICE-Transactions on Information and Systems
Số tạp chí 117(2016) Trang: 756-767
Tạp chí: New Library World
Số tạp chí 0(2016) Trang: 0
Tạp chí: British Journal of Educational Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...