Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 84(2016) Trang: 26-30
Tạp chí: JIRCAS WORKING REPORT - ISSN 1341-710x
Liên kết:

Two in vitro experiments were done to evaluate the green house gas production and organic matter digestibility.  In the first experiment thirteen plant varieties were used for analysis of nutrients and  condensed tannin content, then for gas production. The second experiment was a completely randomized design with 5 treatments and 3 replications. The treatments were levels of ground maize at 0, 5, 10, 15 and 20 % (DM) added to the main substrate being Mom grass (Hymenachne acutigluma) corresponding to the GM0, GM5, GM10, GM15 and GM20 treatments. The results showed that in Exp1, condensed tannin contents were higher than 9.5 % for the P. guajava leaves, magostine peel and S. samarangense leaves. They gave a lower CH4 production (less than 0.10 ml/gDOM) compared to others, while Arachis pintoi, P. purpureum and Brachiaria mutica, which were lower in condensed tannin content (less than 2.10 %) and produced higher CH4 production (more than 8.85 ml/gDOM). In the Exp 2, the total gas, CH4 and CO2 production (ml/gOM) at 96 h were significantly (P4 production of the GM15 treatment was significantly higher (Pin vitro CH4 production, and no reduction of CH4 effected by increasing supplementation of ground maize to grass was found in the present experiment.

Key words:  Green house gases, condensed tannins, supplements, soluble carbohydrate.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 169-176
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE)
Số tạp chí 84(2016) Trang: 22-25
Tạp chí: JIRCAS WORKING REPORT - ISSN 1341-710x
Số tạp chí 84(2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
Số tạp chí 2320–737X Volume 6, Issue 6 Ver. II(2016) Trang: 38-48
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)
Số tạp chí Vol. 6, No. 1(2016) Trang: 1-8
Tạp chí: International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
Số tạp chí E99-d, No. 1(2016) Trang: 187-196
Tạp chí: IEICE-Transactions on Information and Systems
Số tạp chí 117(2016) Trang: 756-767
Tạp chí: New Library World
Số tạp chí 0(2016) Trang: 0
Tạp chí: British Journal of Educational Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...