Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí Vol. 5, No. 4 274-279 ISSN: 1793-821X(2016) Trang: 274-279
Tạp chí: Journal of Clean Energy Technologies

The effects of three physical pretreatment methods (water bath, ultrasound and microwave) on the cellulose recovery of water hyacinth were investigated in this study. Before treatment, cellulose and hemicellulose content of dried water hyacinth sample was 36.04%. After treating by ultrasound (70oC for 1 h) at a ratio of deionized water (DIW) (mL) to dried sample (g) of 10:1, cellulose and hemicellulose content in the treated sample was 57.70.65 %. The highest yield of cellulose and hemicellulose (58.190.59%) obtained by water bath treament at 100oC for 1 h whereas the cellulose and hemicellulose yield was 60.420.07% attained by microwave pretreatment (350W, 10 min at a ratio of DIW (mL) to dried sample (g) of 10:1). Therefore, among three pretreatment methods, microwave assisted DIW pretreatment presented the best efficiency on cellulose recovery. The outcome showed that microwave assisted DIW pretreated water hyacinth is a promising raw material for bioethanol production. The effects of these treatments on the composition and structure of water hyacinth were studied by thermogravimetric analysis (TGA), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM).

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 169-176
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE)
Số tạp chí 84(2016) Trang: 22-25
Tạp chí: JIRCAS WORKING REPORT - ISSN 1341-710x
Số tạp chí 84(2016) Trang: 56-62
Tạp chí: JIRCAS Working Report
Số tạp chí 2320–737X Volume 6, Issue 6 Ver. II(2016) Trang: 38-48
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)
Số tạp chí Vol. 6, No. 1(2016) Trang: 1-8
Tạp chí: International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
Số tạp chí E99-d, No. 1(2016) Trang: 187-196
Tạp chí: IEICE-Transactions on Information and Systems
Số tạp chí 117(2016) Trang: 756-767
Tạp chí: New Library World
Số tạp chí 0(2016) Trang: 0
Tạp chí: British Journal of Educational Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...