Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 18 (1)(2018) Trang: 204-211
Tạp chí: Journal of Power Electronics

At present, one of two LCC-HVDC systems is responsible for controlling the grid frequency of the Jeju Island Power System (JIPS). The grid voltage is regulated by using STATCOMs. However, these two objectives can be achieved in one device that is called by a modular multilevel converter-high voltage direct current (MMC-HVDC) system. Therefore, this paper proposes frequency and voltage control strategies for the JIPS based on a MMC-HVDC system. In this case, the ancillary frequency and voltage controllers are implemented into the MMC-HVDC system. The modelling of the JIPS is done based on the parameters and measured data from the real JIPS. The simulation results obtained from the PSCAD/EMTDC simulation program are confirmed by comparing them to measured data from the real JIPS. Then, the effect of the MMC-HVDC system on the JIPS will be tested in many cases of operation when the JIPS operates with and without STATCOMs. The objective is to demonstrate the effectiveness of the proposed control strategy.

Các bài báo khác
Số tạp chí 160(2018) Trang: 145–155
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 7(2018) Trang: 462-466
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 13 (1)(2018) Trang: 298-306
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí 2(2018) Trang: 511-521
Tạp chí: International Journal of Economics, Business and Management Research
Số tạp chí 01(2018) Trang: 1-11
Tạp chí: International Journal of Business Management and Economic Review
Số tạp chí 7(2018) Trang: 451-452
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 244-247
Tạp chí: INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH
Số tạp chí 7(2018) Trang: 452-545
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 7(2018) Trang: 455-461
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 795-805
Tạp chí: International Journal of Scientific and research publications
Số tạp chí 8(2018) Trang: 200-205
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...