Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 100(2018) Trang: 720-726
Tạp chí: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology

In field survey, Pteris vittata and Pityrogramma calomelanos were only found in arsenic (As) contaminated areas with soil pH 7.2–8.8 and 2.3–4.2, respectively. In the first pot experiment, two fern species were grown on the soil amended with 300 mg kg−1 As at soil pH of 5.1, 7.2 and 9. P. calomelanos survived all pH treatments, and had the highest frond As concentration and soil As removal efficiency at soil pH 5.1. All P. vittata plants were dead at soil pH 5.1. P. vittata had higher frond As concentration, biomass and the amount of As removed from the soil than those of P. calomelanos at soil pH of 7.2 and 9. In the second pot experiment, P. vittata was demonstrated to have greater life time, biomass, As tolerance and accumulation than those of P. calomelanos as planted on alkaline soil (pH 7.8) spiked with various concentrations of As.

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 7 Issue 11, November 2018(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Science and Research (IJSR)
Số tạp chí 7(2018) Trang: 239-243
Tạp chí: International Journal of Science and Research
Số tạp chí 50(2018) Trang: 105-110
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Pakistan Journal of Zoology
Số tạp chí 13(2018) Trang: 1-9
Tạp chí: Asian-European Journal of Mathematics
Số tạp chí 75(2018) Trang: 58-66
Tạp chí: International Journal of Hospitality management
Số tạp chí Volume 8, Issue10(2018) Trang: 561-569
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 2018(2018) Trang: 1-7
Tạp chí: Scientific Programming
Số tạp chí 1(2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
Số tạp chí 27(2018) Trang: 60-67
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...