Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 21 (1)(2018) Trang: 75-81
Tạp chí: Journal of Crop Science and Biotechnology

Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) seed samples were collected in rice fields in different locations at Mekong delta in Vietnam for herbicide resistance tests. The ALS-resistant and synthetic auxin-resistant E. crus-galli were confirmed at several locations in the Mekong Delta. The average LD90 value of bispyribac, penoxsulam and quinclorac for assessed weed populations was 33.1, 15.1 and 550.2 g a.i.ha-1 respectively. There were cross resistant barnyardgrass populations to bispyribac and penoxsulam, the LD90 value of the two ALS inhibitors for E. crus-galli was positively correlated at R2=0.39, the cross resistant population was 33.3% of total sample. The correlation analysis was not useful to evaluate the multiple resistance between quinclorac and the two ALS inhibitors, the R2 value was lower than 0.05, however, the percentage of multiple resistance weed was 36.2% of population. There was no cross resistance or multiple resistance among the 3 tested herbicides and the new synthetic auxin herbicide RinskorTM. All tested weed samples, including quinclorac-resistant populations, were effectively controlled by RinskorTM. There was no difference between control from RinskorTM in the different herbicide resistant populations. Average LD90 value of RinskorTM in all tested barnyardgrass was 17.1 g a.i ha-1.

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 7 Issue 11, November 2018(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Science and Research (IJSR)
Số tạp chí 7(2018) Trang: 239-243
Tạp chí: International Journal of Science and Research
Số tạp chí 50(2018) Trang: 105-110
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Pakistan Journal of Zoology
Số tạp chí 13(2018) Trang: 1-9
Tạp chí: Asian-European Journal of Mathematics
Số tạp chí 75(2018) Trang: 58-66
Tạp chí: International Journal of Hospitality management
Số tạp chí Volume 8, Issue10(2018) Trang: 561-569
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 2018(2018) Trang: 1-7
Tạp chí: Scientific Programming
Số tạp chí 1(2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
Số tạp chí 27(2018) Trang: 60-67
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...