Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí Volume 7 Issue 11, November 2018(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Science and Research (IJSR)

The effects of rice flour, cornstarch, potato starch and soy bean flour on the quality of gluten-free rice bread were investigated using Response Surface Methodology (RSM). Box-Behnken design consisting of four variables, rice flour, cornstarch, potato starch and soy bean flour in a three-level pattern with 15 runs, was prepared. The design was applied to develop models for the specific volume and sensory score of the gluten-free rice bread. The optimized formulation contained 64.9g rice, 20.3g cornstarch, 10.2g potato starch and 4.9g soybean flour, providing the final product with more uniformed, texture and high sensory score. Texture Profile Analysis(TPA) of the produce with the optimized formulation exhibited low firmness during storage, indicating that the combination of four different cereal floursretarded the retrogradation of gluten-free rice bread. Keywords: cornstarch, gluten-free bread, optimization, potato starch, rice flour, response surface methodology

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2018) Trang: 239-243
Tạp chí: International Journal of Science and Research
Số tạp chí 50(2018) Trang: 105-110
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Pakistan Journal of Zoology
Số tạp chí 13(2018) Trang: 1-9
Tạp chí: Asian-European Journal of Mathematics
Số tạp chí 75(2018) Trang: 58-66
Tạp chí: International Journal of Hospitality management
Số tạp chí Volume 8, Issue10(2018) Trang: 561-569
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 2018(2018) Trang: 1-7
Tạp chí: Scientific Programming
Số tạp chí 1(2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
Số tạp chí 27(2018) Trang: 60-67
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...