Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 97(2018) Trang:
Tạp chí: Physical Review D

The radio intensity and polarization footprint of a cosmic-ray induced extensive air shower is determined by the time-dependent structure of the current distribution residing in the plasma cloud at the shower front. In turn, the time dependence of the integrated charge-current distribution in the plasma cloud, the longitudinal shower structure, is determined by interesting physics which one would like to extract, such as the location and multiplicity of the primary cosmic-ray collision or the values of electric fields in the atmosphere during thunderstorms. To extract the structure of a shower from its footprint requires solving a complicated inverse problem. For this purpose we have developed a code that semianalytically calculates the radio footprint of an extensive air shower given an arbitrary longitudinal structure. This code can be used in an optimization procedure to extract the optimal longitudinal shower structure given a radio footprint. On the basis of airshower universality we propose a simple parametrization of the structure of the plasma cloud. This parametrization is based on the results of Monte Carlo shower simulations. Deriving the parametrization also teaches which aspects of the plasma cloud are important for understanding the features seen in the radioemission footprint. The calculated radio footprints are compared with microscopic CoREAS simulations

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 7 Issue 11, November 2018(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Science and Research (IJSR)
Số tạp chí 7(2018) Trang: 239-243
Tạp chí: International Journal of Science and Research
Số tạp chí 50(2018) Trang: 105-110
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Pakistan Journal of Zoology
Số tạp chí 13(2018) Trang: 1-9
Tạp chí: Asian-European Journal of Mathematics
Số tạp chí 75(2018) Trang: 58-66
Tạp chí: International Journal of Hospitality management
Số tạp chí Volume 8, Issue10(2018) Trang: 561-569
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 2018(2018) Trang: 1-7
Tạp chí: Scientific Programming
Số tạp chí 1(2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
Số tạp chí 27(2018) Trang: 60-67
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...