Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 38-43
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/08/2013

Ngày chấp nhận: 23/12/2013

 

Title:

Effects of meat-type pig breeds on carcass and meat quality of fattening pigs in the Mekong Delta

Từ khóa:

Béo thô, cơ thăn, đạm thô, màu sắc, vân mỡ

Keywords:

Lipid, marbling, meat color, pork loin, protein

ABSTRACT

Twenty four finishing pigs at the average of 95 kg slaughter weight were used in this study. The trial was a 2 x 2 factorial design including three crossbred groups LY (Landrace x Yorkshire), DLY (Duroc x Landrace-Yorkshire) and PLY (Pietrain x Landrace-Yorkshire) and two sexes (female and castrated male). For breed factor, it was shown that carcass performances (carcass yield, loin eye area and backfat thickness) were significantly different between treatments (p<0.05). The quality of loin muscle traits such as ultimate pH, drip loss, color and intramuscular fat was better in DLY than in LY and PLY pigs. However, in PLY pigs, protein content was higher (p<0.01) and lipid content was lower (p<0.05) than those of others. With respect to the effect of sex, carcass yield was higher (p<0.01) in castrated males but loin eye area and backfat thickness improved (p<0.05) in female pigs. Besides, higher pH value but lower drip loss percentage was found in female loin muscle (p<0.05). Meat chemical composition was not influenced by sex with the exception of greater dry matter and mineral concentration (p<0.05) in female muscle. The interaction between breed and sex was not significant (p>0.05) on above parameters.

TóM TắT

24 heo thịt (khối lượng sống bình quân 95 kg) ở giai đoạn xuất chuồng, đã được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố. Nhân tố giống heo (G) (G1: Landrace xYorkshire, G2: Duroc x Landrace-Yorkshire, G3: Pietrain x Landrace-Yorkshire) và phái tính (Ph) (Ph1: heo cái, Ph2: heo đực thiến). Kết quả theo nhân tố giống heo đối với năng suất quày thịt (tỉ lệ thịt xẻ, diện tích cơ thăn, độ dày mỡ lưng) thì khác nhau có ý nghĩa (p<0,05) giữa 3 nhóm giống. Các chỉ tiêu về phẩm chất quày thịt (màu sắc, vân mỡ, giá trị pH và độ rỉ dịch) đã được cải thiện tốt hơn ở heo lai 3 máu (Duroc x Landrace-Yorkshire). Về chất lượng thịt như hàm lượng protein của thịt heo (Pietrain x Landrace-Yorkshire) cao hơn (p<0,01), hàm lượng lipid lại thấp hơn (p<0,05) so với 2 nhóm giống heo còn lại. Đối với phái tính thì các chỉ tiêu về năng suất thịt như tỉ lệ thịt xẻ ở heo đực thiến cao hơn (p<0,01), ngược lại diện tích cơ thăn và độ dày mỡ lưng lại được cải thiện tốt hơn ở heo cái (p<0,05). Về phẩm chất quày thịt thì giá trị pH cao hơn, độ rỉ dịch lại thấp hơn (p<0,05) ở heo cái. Tuy nhiên về chất lượng thịt thì không ảnh hưởng bởi phái tính (p>0,05), ngoại trừ hàm lượng chất khô và khoáng chất cao hơn ở heo cái (p<0,05). Tương tác giữa 2 nhân tố về các chỉ tiêu nêu trên khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 10-15
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 146-150
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 15-22
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 151-155
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-40
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 36-40
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 41-47
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
(2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 411-417
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí:  Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: APE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: MEKARN
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: ARD
(2008) Trang:
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Proceeding of Workshop on Foreges for Pigs and Rabbits. Organized and Sponsored by CelAgrid and MEKARN Programme. Phnom Penh 22-24 August 2006
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar-Workshop on Livestock-Base Sustainablefarming System in the Lower Mekong basin (Cantho Uni. 23-25 May 2005)
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology development for Livestock Production, College of Agriculture, Cantho Uni. February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...