Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 146-150
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về

ABSTRACT

Water spinach (WS) yield and nutrients were estimated on 3 farms that WS was fertilized by pig manure compost and on 3 farms by using digester effluent. On each farm 120 m2 of land for growing and harvesting WS in 2 first cuttings. The WS fresh biomass yield was higher on pig compost than for biodigester effluent. The content (%) ofLys was 0.97 vs 0.89, Thr 1.09 vs 0.96 and Met 0.45  vs 0.57. There was higher level in total lipid (%) of linoleic acid (C18:2) (15.9 vs 14.1), but lower a-linolenic acid (C18:3= 42.7 vs 43.2) in WS cultivated by pig compost compared with biodigester. An on-farm trial was carried out using 36 Yorkshire-type pigs with initial mean live weight of 54 kg. The trial was designed as a randomized block with 6 households and 3 dietary treatments. The basal feed was based on rice-by products, a protein concentrate and included: catfish oil 5 % (CF5); water spinach 5 % (WS5) and catfish oil 5 % with water spinach 5% (CF5-WS5). The ADG and FCR were not affected by dietary treatment.

Keywords: amino acid, biomass yield, fattening pig, fatty acid, fertilizer, pig feeding, water spinach

Title: The nutritional diversity of water spinach (Ipomoea aquatica) on cultivation and  including water spinach in diets for fattening pigs in household of  theMekongDelta

TóM TắT

Rau muống hạt được gieo trồng trên đất của 3 nông hộ có bón phân chuồng ủ hoai và 3 hộ khác đã sử dụng nước thải từ túi ủ biogas. Mỗi hộ đã gieo trồng rau trên diện tích là 120 m2 và qua 2 lần thu hoạch. Năng suất chất xanh của rau muống ở các lô dùng phân chuồng ủ cao hơn có ý nghĩa (P<0,01) so với lô sử dụng chất thải biogas. Hàm lượng (%) acid amin thiết yếu nhưLys là 0,97 vs 0,89, Thr 1,09 vs 0,96 and Met 0,45 vs 0,57. Về mặt acid béo thiết yếu (% lipid) thì acid linoleic (C18:2 = 15,9 vs 14,1) và acid a-linolenic (C18:3= 42,7 vs 43,2) ở rau được bón bằng phân chuồng ủ so với chất thải biogas. Thí nghiệm được thực hiện trên 36 heo thịt giống Yorkshire lai, với trọng lượng bình quân đầu kỳ là 54 kg. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 6 khối. Khẩu phần thức ăn thí nghiệm dựa trên cơ sở là cám gạo, tấm, thức ăn đậm đặc protein và có bổ sung thêm 5 % mỡ cá Tra (NT1), 5 % rau muống (NT2) hoặc 5 % mỡ cá cùng 5 % rau muống (NT3). Kết quả về tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn đã khác nhau không có nghĩa.

Từ khóa: acid amin, acid béo, heo thịt, năng suất chất xanh, nuôi dưỡng heo, phân bón, rau muống

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 10-15
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 15-22
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 151-155
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-40
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 36-40
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 38-43
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 41-47
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
(2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 411-417
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí:  Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: APE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: MEKARN
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: ARD
(2008) Trang:
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Proceeding of Workshop on Foreges for Pigs and Rabbits. Organized and Sponsored by CelAgrid and MEKARN Programme. Phnom Penh 22-24 August 2006
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar-Workshop on Livestock-Base Sustainablefarming System in the Lower Mekong basin (Cantho Uni. 23-25 May 2005)
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology development for Livestock Production, College of Agriculture, Cantho Uni. February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...