Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 151-155
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về

ABSTRACT

An on-farm trial was carried out to estimate the effect of pig crossbred and feed supplement on pig growth performance and benefit to the current farm condition. The 24 individual growing pigs with initial to final mean live weight of 60 ± 2.3 kg and 92 ± 5.6 kg were used. The trial was designed as a 2 x 2 factorial with two crossbred pig groups, included of DLY (Duroc x Landrace-Yorkshire) and DPLY (Pietrain-Duroc x Landrace-Yorkshire), and two kinds of commercial protein (Car: Cargill or Nur: Nurpak). Results on pig breeds showed that the ADG (g/pig/day) was 694 vs 747; FCR (2.87 vs 2.91) and bodily round index (BRI) was 88.6 vs 91.5 for the DLY and DPLY, respectively. The economic benefit was higher in DPLY than DLY 10 %. To the feed supplement, the ADG was 720 vs 739; FCR (2.95 vs 2.82); BRI ( 90.2 vs 89.9); and feed cost per kg weight gain (VND) was 17,500 và 16,800 for the Car and Nur, respectively. The feed economic income tended improved in Nur (21 %) in comparison with the Car.

Keywords: crossbred pig, daily weight gain, economic benefit, fattening pig, growth rate, protein concentrate

Title: Effect of pig breeding and feed supplement on growth performance of fattening pigs at  farm in theMekongDelta

TóM TắT

Nhằm khảo sát ảnh hưởng của các giống heo ngoại, lai nhiều máu và sử dụng thức ăn công nghiệp hiện hành lên năng suất và hiệu quả chăn nuôi heo thịt nuôi thuộc quy mô trang trại thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm được thực hiện trên 24 cá thể heo đang tăng trưởng với trọng lượng bình quân đầu kỳ là 60 ± 2,3 kg và cuối kỳ là 92 ± 5,6 kg. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số hai nhân tố (giống heo và thức ăn). Nhân tố giống heo bao gồm hai nhóm (DLY: Duroc x Landrace-Yorkshire và DPLY: Pietrain-Duroc x Landrace-Yorkshire) và hai nhóm thức ăn đậm đặc bổ sung (Car: Cargill hoặc Nur: Nurpak). Kết quả theo nhân tố giống heo DLY và DPLY: tăng trọng tuyệt  đối (g/con/ngày) là 694 và 747; HSCHTĂ là 2,87 và 2,91. Chỉ số tròn mình (CSTM) là 88,6 và 91,5. Hiệu quả kinh tế của nhóm giống heo DPLY cao hơn DLY là 10 %. Và theo nhân tố TĂ Car và Nur lần lượt như sau: tăng trọng tuyệt  đối (g/con/ngày) là 720 và 739; HSCHTĂ là 2,95 và 2,82. CSTM là 90,2 và 89,9. Chi phí TĂ/kg tăng trọng (đồng) lần lượt là 17.500 và 16.800; và hiệu quả kinh tế về mặt TĂ của Nur cao hơn Car là 21%.

Từ khóa: heo lai, heo thịt, hiệu quả kinh tế, tăng trọng tuyệt đối, tăng trưởng, thức ăn đậm đặc

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 10-15
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 146-150
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 15-22
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-40
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 36-40
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 38-43
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 41-47
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
(2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 411-417
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí:  Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: APE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: MEKARN
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: ARD
(2008) Trang:
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Proceeding of Workshop on Foreges for Pigs and Rabbits. Organized and Sponsored by CelAgrid and MEKARN Programme. Phnom Penh 22-24 August 2006
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar-Workshop on Livestock-Base Sustainablefarming System in the Lower Mekong basin (Cantho Uni. 23-25 May 2005)
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology development for Livestock Production, College of Agriculture, Cantho Uni. February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...