Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 41-47
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Effects of Halquinol supplementation into diets on growth performance and economic benefit of weaned piglets

Từ khóa:

Hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng trọng, tỷ lệ tiêu chảy

Keywords:

Feed efficiency, weight gain, diarrhea rate

ABSTRACT

The study was conducted on 54 crossbred growing pigs of Duroc x (Yorkshire x Landrace) with an average initial live weight of 24.94±1.63 kg, at the experimental farm of Vemedim Co., in Thoi Lai district, Can Tho City. Pigs were allocated individually in a completely randomized design with 3 treatments of (i) control (C): Basal diet (BD), no product supplied; (ii) BD supplied with Halquinol fed by the way of continuous feeding (H-L); and (iii) BD supplied with Halquinol fed biweekly (H-C). After 8-week stage,  growth parameters (final live weight, kg; weight gain, kg; average daily gain, g/pig/day) of pigs in the dietary treatments were significantly higher (p<0.01) than that of the control. Feed conversion ratio was significantly different (p<0.01) among treatments. The incidence of pigs’ diarrhea (%) was significantly lower (p<0.05) in the H-L and H-C in comparison to the control. Feed cost per kg weight gain was lower and economic benefit (based on feed and veterinary) was of highest gains in the diet supplemented with Halquinol fed biweekly for pigs.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty Chăn nuôi Vemedim ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ trên 54 heo sau cai sữa, giống lai Duroc x (Yorkshire x Landrace). Heo có khối lượng (KL) bình quân đầu kỳ là 24,94 ± 1,63 kg/con và được bố trí cá thể, theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức (NT): (i) Đối chứng (ĐC) là khẩu phần cơ sở (KPCS), không bổ sung chế phẩm (CP); (ii) KPCS có bổ sung CP Halquinol, cho heo ăn liên tục đến hết thí nghiệm (H-L); và (iii) KPCS có bổ sung CP Halquinol cho ăn cách tuần (H-C). Kết quả sau 8 tuần thí nghiệm cho thấy, các chỉ tiêu về tăng trưởng (KL cuối kỳ, kg/con; tăng trọng tích lũy, kg/con; tăng trọng bình quân, g/con/ngày) của heo ở các NT bổ sung CP cao hơn (p<0,01) so với heo ĐC. Hệ số chuyển hóa thức ăn của heo ở NT có bổ sung CP đã được cải thiện có ý nghĩa (p<0,01). Tỷ lệ tiêu chảy của heo (%) ở NT bổ sung CP Halquinol thấp hơn (p<0,05) so với ĐC. Chi phí TA/kg tăng trọng thấp hơn; hiệu quả kinh tế (về mặt TA và thú y) thu được cao hơn ở NT bổ sung Halquinol cách tuần vào khẩu phần thức ăn của heo.

Trích dẫn: Lê Thị Mến, Phạm Huỳnh Như, Huỳnh Minh Trí, Võ Văn Sơn và Nguyễn Đức Hiền, 2016. Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm Halquinol lên năng suất sinh trưởng và hiệu quả kinh tế ở heo sau cai sữa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 41-47.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 10-15
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 146-150
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 15-22
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 151-155
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-40
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 36-40
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 38-43
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
(2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 411-417
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí:  Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: APE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: MEKARN
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: ARD
(2008) Trang:
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Proceeding of Workshop on Foreges for Pigs and Rabbits. Organized and Sponsored by CelAgrid and MEKARN Programme. Phnom Penh 22-24 August 2006
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar-Workshop on Livestock-Base Sustainablefarming System in the Lower Mekong basin (Cantho Uni. 23-25 May 2005)
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology development for Livestock Production, College of Agriculture, Cantho Uni. February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...