Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effect of breed and feed on growth performance of piglets in farm

Từ khóa:

Hiệu quả kinh tế, tăng trọng

Keywords:

Benefit income, live weight gain

ABSTRACT

Twenty four lactating sows and their piglets were carried out an experiment of farm in the Cho Lach district, Ben Tre province. The trial was designed as a 2 x 2 factorial experiment with two different piglets? breeds (B) (B1: Duroc x Yorkshire-Landrace and B2: Landrace x Yorkshire-Landrace) and two kinds of complete feeds (F) (F1: 18% CP and F2: 20% CP) were implemented. Results on the breed showed that the total weight, mean live weight and live weight gain of piglets were significantly different (p<0.01) between two breeds. Piglets? diarrhoea rate was lower in B1. Benefit income was higher for the B1 than B2 14%. To the traits of feed, growth parameters of piglets were significantly higher (p<0.05) for the F2 in comparison to F1. Benefit income was higher for the F2 than F1 6%. Interaction between breed and feed was not significant (p>0.05) on piglets? growth parameters. However, benefit income was highest for the B1-F2 (120%), then B1-F1 (113%), B2-F2 (105%) and B2-F1 (100%). On the condition of farm in the Mekong Delta might be introduced the crossbred DYL and complete feed contained 20% for using in piglet production.

TóM TắT

24 heo nái nuôi con và đàn con được nuôi dưỡng từ sơ sinh đến cai sữa (28 ngày tuổi) ở trang trại thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố. Nhân tố giống heo con (G) (G1: Duroc x Yorkshire-Landrace, G2: Landrace x Yorkshire- Landrace) và 2 loại thức ăn hỗn hợp (TA) (TA A: 18% CP, TA B: 20% CP). Kết quả theo nhân tố giống heo đối với các chỉ tiêu về khối lượng heo con (lúc 21, 28 ngày tuổi) và sinh trưởng: tích lũy, tuyệt đối đều cao hơn có ý nghĩa (p<0,01) ở G1 so với G2. Tỉ lệ tiêu chảy heo con thấp hơn ở G1; hiệu quả kinh tế (thức ăn + thú y) của G1 cao hơn G2 là 14%. Đối với nhân tố TA thì các chỉ tiêu về sinh trưởng heo con ở TA B cao hơn (p<0,05) TA A. Về hiệu quả kinh tế thì TA B cũng cao hơn TA A là 6%. Tương tác giữa 2 nhân tố về các chỉ tiêu sinh trưởng heo con khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tuy nhiên về hiệu quả kinh tế thì ở G1-TA B (120%) cao hơn G1-TA A (113%), G2-TA B (105%) và G2-TA A (100%). Trong điều kiện chăn nuôi trang trại ở Đồng bằng sông Cửu Long thì giống heo DYL cùng thức ăn hỗn hợp 20% CP sẽ đạt được hiệu quả cao hơn trong chăn nuôi heo con giống nuôi thịt.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 10-15
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 146-150
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 15-22
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 151-155
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-40
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 36-40
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 38-43
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 41-47
Tải về
(2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 411-417
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí:  Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: APE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: MEKARN
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: ARD
(2008) Trang:
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Proceeding of Workshop on Foreges for Pigs and Rabbits. Organized and Sponsored by CelAgrid and MEKARN Programme. Phnom Penh 22-24 August 2006
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar-Workshop on Livestock-Base Sustainablefarming System in the Lower Mekong basin (Cantho Uni. 23-25 May 2005)
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology development for Livestock Production, College of Agriculture, Cantho Uni. February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...