Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/06/2016

Ngày chấp nhận: 23/12/2016

 

Title:

Effect of dietary supplementation of manganese and zinc trace minerals on egg production and quality of Hisex Brown laying hens

Từ khóa:

Tỷ lệ đẻ, tỷ lệ bể, chỉ số lòng đỏ, độ dày vỏ trứng

Keywords:

Egg production, broken egg percentage, yolk index, eggshell thickness

ABSTRACT

An experiment was carried out on 540 Hisex Brown laying hens (35 weeks of age) whose design consisted of two factors and 5 replicates. The first factor was Mn (0, 80, 120 ppm) and the second was Zn (0, 40, 60 ppm). Results showed that egg production was highest for the Mn120 treatment (90.62%) and lowest for the control (84.51%) (P<0.05). Broken egg percentage was lowest for the Mn120 treatment (1.24%) and highest for the control (4.71%) (P<0.05). The yolk proportion of the Mn80 treatment (25.18%) was the highest and the control was the lowest (24.76%) (P<0.05). Haugh unit and eggshell quality were also higher than those of the control (P<0.05). Regarding Zn factor, the highest egg production was in the Zn40 treatment (89.48%). Broken egg percentage in the Zn40 and Zn60 treatments decreased (2.46%) as compared with that in the control (3.56%). Egg quality parameters were also higher than those of the control (P<0.05). Interaction between Mn*Zn showed that broken egg percentage was the lowest in the Mn120*Zn60 (0.91%) and the highest in the control (6.93%). Egg quality was also improved when adding Mn and Zn into the diets. Feed consumed per egg (g/egg) was significantly lower (P<0.05) when adding both of Mn and Zn for laying hens.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành trên 540 con gà mái đẻ (35 tuần tuổi) Hisex Brown được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố và 5 lần lặp lại. Nhân tố thứ nhất là Mn (0, 80, 120 ppm) và nhân tố thứ 2 là Zn (0, 40, 60 ppm). Kết quả cho thấy khi bổ sung Mn vào khẩu phần thì tỷ lệ đẻ của gà cao nhất ở nghiệm thức Mn120 (90,62%) và đối chứng (ĐC) thấp nhất (84,51%) (p<0,05). Tỷ lệ bể của trứng giảm, thấp nhất ở nghiệm thức Mn120 (1,24%), cao nhất ở ĐC (4,71%) (p<0,05). Tỷ lệ lòng đỏ ở nghiệm thức Mn80 (25,18%) là cao nhất và ĐC thấp nhất (24,76%) (p<0,05). Đơn vị Haugh và chất lượng vỏ trứng cũng cao hơn khi bổ sung Mn so với ĐC (p<0,05) Khi bổ sung Zn thì tỷ lệ đẻ cao nhất ở Zn40 (89,48%); tỷ lệ bể giảm (2,46%) đối với cả 2 mức Zn40 và Zn60 so với ĐC (3,56%)(p<0,05). Các chỉ tiêu về chất lượng trứng đều cao hơn so với ĐC (p<0,05). Tương tác giữa hai nhân tố Mn và Zn, tỷ lệ trứng bể giảm ở NT Mn120*Zn60 (0,91%), cao nhất ở NT ĐC (6,93%) (p<0,05). Về tỷ lệ, độ dày và khối lượng của vỏ trứng cũng cao hơn NT ĐC (p<0,05) khi bổ sung cả Mn và Zn. Tiêu tốn thức ăn (g/trứng) thấp hơn có ý nghĩa (p<0,05) khi bổ sung Mn và Zn vào khẩu phần của gà đẻ.

Trích dẫn: Lê Thị Mến, Nguyễn Đạt Thịnh, Huỳnh Minh Trí, Võ Văn Sơn và Nguyễn Đức Hiền, 2016. Ảnh hưởng của bổ sung vi khoáng mangan và kẽm vào khẩu phần lên năng suất và chất lượng trứng gà Hisex Brown. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47b: 1-7.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 10-15
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 146-150
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 15-22
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 151-155
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-40
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 36-40
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 38-43
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 41-47
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
(2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 411-417
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí:  Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: APE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: MEKARN
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: ARD
(2008) Trang:
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Proceeding of Workshop on Foreges for Pigs and Rabbits. Organized and Sponsored by CelAgrid and MEKARN Programme. Phnom Penh 22-24 August 2006
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar-Workshop on Livestock-Base Sustainablefarming System in the Lower Mekong basin (Cantho Uni. 23-25 May 2005)
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology development for Livestock Production, College of Agriculture, Cantho Uni. February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...