Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 36-40
Tải về

Abstract

The experimental design included 2 different environmental treatments (TLOW: 23oC, 60% H vs THIGH: 33oC, 60% H). The pigs were fed ad libitum on the same diet during 4 weeks. At the final period 4 pigs were killed, adipose tissues were sampled and stored in the super freezer at -40oC and for liver samples at -80oC. Results on daily weight gain of pigs were significantly higher (P<0.05) in TLOW (1016g) than THIGH (490g); feed intake (1.255 vs 2.215 kg/day) and feed efficiency (39.2% vs  46.3%) were also improved in the TLOW. The activities of adipose lipogenic malic enzyme (ME, 13.8 vs 19.3nmol/min.mg protein) and fatty acid synthase (FAS,4.25 vs 4.52nmol/min.mg protein) were higher in the TLOW. In contrast, the liver lipolitic enzyme activity of carnitine palmitoyltransferase (CPT) was higher in the THIGH (3.55 vs 3.04 nmol/min.mg protein) 

Key words: adipose-liver tissues, lipogenic-lipolitic enzymes

Title: Effect of high temperature on growth performance, feed efficiency and  activities    of lipogenic and lipolitic enzyme in growing pigs

Tóm tắt

Bố trí thí nghiệm với 2 nghiệm thức là điều kiện về nhiệt độ khác nhau LOW (23oC, 60% H) đối với HIGH (33oC, 60% H). Heo thí nghiệm được cho ăn tự do với cùng một loại khẩu phần thức ăn trong 4 tuần thử nghiệm. Cuối thí nghiệm, 4 heo được mổ khảo sát và các mẫu mỡ lưng cùng gan heo được thu thập và trữ ở nhiệt độ -40oC và -80oC. Kết quả về tăng trọng bình quân/ngày khác nhau có ý nghĩa  (P<0,05) ở LOW (1016g) đối với HIGH (490g); mức ăn (1,255 đối với 2,215 kg/ngày) và hiệu quả sử dụng thức ăn  (39,2% đối với 46,3%) cũng cao hơn ở LOW. Hoạt động ở mô mỡ đối với enzyme tổng hợp lipogenic malic (ME, 13,8 đối với 19,3 nmol/min.mg protein) và fatty acid synthase (FAS, 4,25 đối với 4,52 nmol/min.mg protein) ở gan cũng cao hơn ở LOW. Ngược lại, hoạt tính của enzyme phân giải lipolitic của carnitine palmitoyltransferase(CPT) ở gan heo thì lại cao hơn ở HIGH (3,55 đối với 3,04 nmol/min.mg protein). 

Từ khoá: mô mỡ-gan heo, enzym tổng hợp - phân giải lipid

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 10-15
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 146-150
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 15-22
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 151-155
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-40
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 38-43
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 41-47
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
(2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 411-417
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí:  Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: APE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: MEKARN
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: ARD
(2008) Trang:
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Proceeding of Workshop on Foreges for Pigs and Rabbits. Organized and Sponsored by CelAgrid and MEKARN Programme. Phnom Penh 22-24 August 2006
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar-Workshop on Livestock-Base Sustainablefarming System in the Lower Mekong basin (Cantho Uni. 23-25 May 2005)
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology development for Livestock Production, College of Agriculture, Cantho Uni. February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...