Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 4 (260) (2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP

Giải thích pháp luật được hiểu là hoạt động làm sáng tỏ tư tưởng, nội dung và ý nghĩa của các quy phạm pháp luật. Hoạt động giải thích pháp luật, đặc biệt là giải thích luật thành văn, là một đòi hỏi tất yếu trong thực tiễn pháp lý. ở nước ta, văn bản quy phạm pháp luật là nguồn cơ bản, quan trọng nhất. Tuy nhiên, giải thích pháp luật thành văn có một khoảng trống cả trong quy định của pháp luật và thực tiễn pháp lý. Trong khi đó, dù là một quốc gia có truyền thống sử dụng án lệ nhưng giải thích luật thành văn ở úc rất được chú trọng. Giải thích pháp luật ở quốc gia này không những được coi là một kỹ năng pháp lý quan trọng mà ở mức độ nhất định nó còn liên quan hoạt động sáng tạo pháp luật của thẩm phán. Trong điều kiện án lệ là hình thức pháp luật đang được Đảng và Nhà nước quan tâm,  kinh nghiệm về giải thích pháp luật của úc nên được tham khảo để tiến tới xây dựng Luật giải thích pháp luật nhằm phát huy hiệu quả thiết thực của hoạt động này.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 24-29
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 258-264
Tải về
6 (2022) Trang: 3 - 12
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
09 (2018) Trang: 21
Tạp chí: Khoa học pháp lý
số 10 (290) (2015) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...