Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
09 (2018) Trang: 21
Tạp chí: Khoa học pháp lý
Liên kết:

Bài viết làm rõ khái niệm thẩm quyền giải thích pháp luật (GTPL) và phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến việc trao thẩm quyền này cho chủ thể nào trong bộ máy nhà nước. Trên cơ sở liên hệ thực tiễn việc trao thẩm quyền GTPL ở một số nước trên thế giới, bài viết cho thấy sự cần thiết để chính thức trao thẩm quyền này cho Tòa án ở nước ta hiện nay.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 24-29
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 258-264
Tải về
6 (2022) Trang: 3 - 12
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
số 10 (290) (2015) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...