Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2019) Trang: 3
Tạp chí: nhà nước và pháp luật
Liên kết:

Bài viết bản luận về tính minh bạch của pháp luật về giải thích pháp luật thành văn của nước ta hiện nay, tập trung vào vấn đề thẩm quyền, điều kiện và nguyên tắc giải thích. Trên cơ sở đó bài viết chia sẻ một số kiến nghị nhằm tăng cường tính minh bạch của pháp luật về giải thích pháp luật, nâng cao hiệu quả của hoạt động giải thích pháp luật góp phần làm minh bạch hệ thống pháp luật.  

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 24-29
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 258-264
Tải về
6 (2022) Trang: 3 - 12
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
09 (2018) Trang: 21
Tạp chí: Khoa học pháp lý
số 10 (290) (2015) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...