Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 258-264
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 03/10/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

Selecting and using cadres on the king Le Thanh Tong's dynasty - lessons for improving the quality of cadres and civil servants today

Từ khóa:

Cán bộ và công chức, sử dụng, tuyển chọn, vua Lê Thánh Tông

Keywords:

Cadres and civil servants, use, selection, the king Le Thanh Tong

ABSTRACT

The King Le Thanh Tong's dynasty achieved the most flourished development thanked tothe good selection andthe use of thestate staff. Under this dynasty, the selection of functionaries through many advanced methods including selection and examinations. Examinating used to be the most important form of mandatory recruitment. The exams were held very seriously together withthe reasonable regulations aboutthe use of bureaucrats. Nowadays, the servants' activities havenot been effective due to regulations about selection and use of the state staff. By researchinglegal regulations of the Le’s dynasty on the selection and usefunctionaries, our legal system should carry out the mechanism to select cadres by examination method, abandond lifelong servant regime and switch to contract regime, restrict the userelative people within the same state agencies and allow the local people to directly vote chairpersons of the People's Committees at the ward level in order to improve the effective ofthe servants' activities today.

TÓM TẮT

Triều Vua Lê Thánh Tông là triều đại phát triển rực rỡ với nhiều quan lại tài giỏi. Dưới thời Vua Lê Thánh Tông, tuyển chọn quan lại được thực hiện bằng nhiều hình thức tiến bộ bao gồm bầu cửđối với chức danh xã trưởng, thi cử đối với các chức quan cao hơn. Các kỳ thi tuyển dụng nhân tài được tổ chức rất nghiêm ngặt, chế độ khảo khóa và sử dụng quan lại rất hợp lý. Ngày nay, hiệu quả hoạt động công vụ còn nhiều hạn chế, chủ yếu do hoạt động tuyển chọn và sử dụng cán bộ, công chức chưa hiệu quả. Học tập pháp luật Triều Lê về tuyển chọn, sử dụng quan lại để tiến hành chế độ thi cử đối với một số chức vụ cán bộ nhất định, bãi bỏ chế độ chức nghiệpsuốt đời, chuyển sang chế độ hợp đồng, giới hạn việc phân bổ những người thân thích cùng làm việc trong phạm vi các cơ quan nhà nước có liên quan và cho phép người dân trực tiếp bầu chủ tịch Ủy ban Nhân dâncấp xã sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của nền công vụ nước nhà hiện nay.

Trích dẫn: Huỳnh Thị Sinh Hiền và Huỳnh Thị Cẩm Hồng, 2018. Tuyển chọn, sử dụng quan lại triều vua Lê Thánh Tông - Bài học cho việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức hiện nay. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 258-264.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 24-29
Tải về
6 (2022) Trang: 3 - 12
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
09 (2018) Trang: 21
Tạp chí: Khoa học pháp lý
số 10 (290) (2015) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...