Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
49 (2014) Trang: 23-34
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Two experiments were carried out to determine optimal metabolizable energy (ME) level for Guinea fowl from 5 to 14 weeks of age. The first experiment was conducted on 150 birds at 5 weeks of age (experimental period from 5 to 8 weeks of age) and the second one was conducted on 150 birds at 9 weeks of age (experimental period from 9 to 14 weeks of age). Birds in each treatment were selected in the the same breed, sex, initial weight and take care conditions. Diet nutrient density of amino acids and others met NRC (1994) recommennded and similar to treatments. Feed was fed ad libitium in pellet by long trough. Drinking water provided by semi automatic nipple drinker. Both experiments were completely designed at random with five treatments and three replications. The treatments in the first experiment were ME levels of 2800, 2900, 3000, 3100 and 3200 kcal/kg dry matter (DM), respectively, and in the second experiment were ME levels of 2900, 3000, 3100, 3200 and 3.300 kcal/kg DM, respectively. The results showed that the dietary ME levels of 3100 and 3200 kcal/kgDM were optimal for guinea fowl from 5 to 8 weeks of age and from 9 to 14 weeks of age, respectively in weight gain, feed conversion ratio and carcass quality.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 106-112
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 113-119
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 115-122
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 161-169
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 19-24
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 278-286
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 287-294
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 51-59
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 72-78
Tải về
(2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
(2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...