Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 418-424
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
Liên kết:

Một nghiên cứu được tiến hành  tại Trại chăn nuôi thực nghiệm thuộc Khu vực Bình An, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ năm 2014 nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung đậu nành ly trích và bột cá trong khẩu phần cũng như mức protein thô (CP) lên năng suất thịt và sự tiêu hóa dưỡng chất biểu kiến của thỏ Californain. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu thừa số 2 x 3 nhân tố, nhân tố 1 là 2 nguồn thức ăn protein (đậu nành ly trích và bột cá), nhân tố 2 là ba mức CP trong khẩu phần (18, 20, và 22%CP) có 4 thỏ trong mỗi đơn vị  thí nghiệm với 3 lần lặp lại.. Thí nghiệm gồm giai đoạn nuôi sinh trưởng tiến hành trong 70 ngày và giai đoạn thí nghiệm tiêu hóa dưỡng chất tiến hành trong 7 ngày. Kết quả cho thấy thỏ Californian được bổ sung đậu nành ly trích và khẩu phần có mức 20%CP đạt được tăng khối lượng, các chỉ tiêu thân thịt, tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất và lợi nhuận cao hơn (P

Từ khóa: Bột cá, đậu nành ly trích, thỏ Californian, tăng khối lượng

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 106-112
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 113-119
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 115-122
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 161-169
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 19-24
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 278-286
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 287-294
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 51-59
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 72-78
Tải về
(2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
(2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...