Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 287-294
Tải về

ABSTRACT

A complete randomized experiment was carried out to evaluate reproductive performance of crossbred rabbits fed para grass (PG), sweet potato vines and supplemented concentrate. The five treatments were CP intake levels of 27, 29, 31, 33 and 35g/doe/day, with three replicates and 2 does per experimental unit. The results of two litters show that DM intakes significantly increased with increasing CP intake levels (P<0,01). Litter size at birth and milk yield of doe significantly increased when increasing from 27 to 35g CP/doe/day (P<0,05). However, there were no significant difference among treatments (P>0,05) on mean weight at birth, number of live rabbits at weaning, mean weight at weaning. Weight gain of does in pregnant period increased with increasing CP intakes in the first litter (P<0,01). It was concluded that the daily CP intakes from 33 to 35g/doe gave higher performance for reproductive rabbits.

Keywords: crossbred rabbits, reproductive performance, sweet potato, para grass

Title: Effects of different dietary crude protein on reproductive performance of crossbred female rabbits

TóM TắT

Một thí nghiệm có bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên được thực hiện để đánh giá khả năng sinh sản trên thỏ lai được nuôi với khẩu phần cỏ lông tây  và rau lang có bổ sung thức ăn hỗn hợp. Năm nghiệm thức là các mức độ CP trong khẩu phần từ 27, 29, 31, 33 và 35g/con/ngày, với 3 lần lặp lại và có 2 thỏ cái cho mỗi đơn vị thí nghiệm. Kết quả của 2 lứa cho thấy  lượng DM tiêu thụ hàng ngày tăng có ý nghĩa thống kê (P<0,01 ) khi tăng lượng CP ăn vào. Số con sơ sinh và sản lượng sữa của thỏ mẹ tăng có ý nghĩa thống kê (P<0,05) khi tăng lượng CP từ 27 -35g/con/ngày. Tuy nhiên, các chỉ tiêu trọng lượng sơ sinh, trọng lượng cai sữa và số con cai sữa giữa các nghiệm thức gần tương đương nhau (P>0,05).  Tăng trọng của thỏ mẹ trong thời gian mang thai ở lứa 1 tăng tương ứng với sự tăng lượng CP ăn vào (P<0,01). Đề tài được kết luận rằng mức độ đạm thô tiêu thụ hàng ngày từ 33-35 g/con cho năng suất sinh sản cao đối với thỏ cái lai.

Từ khóa: thỏ lai, năng suất  sinh sản , rau lang, cỏ lông tây

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 106-112
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 113-119
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 115-122
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 161-169
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 19-24
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 278-286
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 51-59
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 72-78
Tải về
(2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
(2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...