Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
61 (2016) Trang: 86-100
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

An experiment aimed at determining the effects of lysine and methionine levels in diets on the growth performance, quality of caracass and economic returns of growing guinea fowls from 5 to 14 weeks of age, was conducted in the Mekong delta. The experiment was a completely randomized design experiment with 6 treatments and 3 replicates for each treatment. From 5 to 8 weeks of age, treatments consisted of two diets having 20% and 17% CP without lysine and methionine supplementation; 4 other diets having 17%CP with lysine and methionine supplementated to the diets to reach lysine and methionine levels of 1,10 – 0,45;1,10 – 0,55; 1,40 – 0,45% và 1,40 - 0,55%, respectively. From 9 to 14 weeks of age, treatments consisted of two diets containing 18% and 15% CP without lysine and methionine supplementation; 4 others having  15% of CP level,  with lysine and methionine supplemented to reach lysine and methionine levels of 0,90 - 0,40; 0,90 - 0,50; 1,20 – 0,40 và 1,20 - 0,50%, respectively. Results showed that 5-8 week old chicken fed the diet containing 20%CP, without lysine and methionine  supplementation had similar dailyweight gain, live weight and feed conversion ratio (FCR) to those fed the diets contained 17% CP, supplemented with 1.40% lysine and 0.55% methionine. 9-14 week old chicken fed the diet containing 18%CP without lysine and methionine supplementation gave similar daily weight gain, final live weight, FCR with those fed diets contained 15% CP, supplemented with 1.20% lysine and 0.50% methionine. It could be concluded that growing Guinea fowls from 5 – 8 and 9  -14 week of age fed the diets containing 17% CP, 1.40% lysine, 0.55% methionine and 15% CP,1.20% lysine, 0.50% methionine had the highest daily weight gain, final live weight, carcass quality and  better profits. 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 106-112
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 113-119
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 115-122
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 161-169
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 19-24
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 278-286
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 287-294
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 51-59
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 72-78
Tải về
(2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
(2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...