Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 51-59
Tải về

ABSTRACT

A complete randomized experiment was carried out to assess growth performance, nutrient digestibility and economic returns determined by crossbred rabbits fed para grass (PG)  basal diets supplemented different levels of soya waste (SW) included in five diets with three replicates and 4 rabbits per experimental unit. The results indicate that the rabbits fed para grass supplemented SW had significantly (P<0.001) higher CP intake than those without SW supplement. The sinnificantly higher (P<0.001) daily weight gains were found in the diets supplemented from 300g to 400g SW (BDN300 and BDN400 diets). Digestibility of DM,OM, CP and NDF were also significantly improved in the diets supplemented SW (P<0.01). In conclusion rabbits fed the PG basal diets supplemented up to 300-400gSW /rabbit/day had higher growth rate and better economic returns.

Keywords: crossbred rabbits, daily gain, digestibility, soya waste, para grass

Title: Effects of different supplements of soya waste in para grass basal diets on growth performance, nutrient digestibility and economic returns of crossbred rabbits

TóM TắT

Một thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẩu nhiên được thực hiện để đánh giá khả năng tăng trưởng và tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất trên thỏ lai được nuôi bằng khẩu phần cơ bản cỏ lông tây (CLT) có bổ sung các mức độ bã đậu nành (BDN) khác nhau. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức, 3 lần lập lại và 4 thỏ trên mỗi đơn vị thí nghiệm. Kết quả cho thấy rằng thỏ được nuôi bằng khẩu phần cỏ lông tây có bổ sung bã đậu nành tiêu thụ  lượng CP cao hơn có ý nghĩa thống kê (P<0.001) so với khẩu phần không được bổ sung. Tăng trọng thỏ cao hơn có ý nghĩa thống kê (P<0.001) được tìm thấy ở các nghiệm thức có bổ sung từ 300g đến 400g BDN. Tỉ lệ tiêu hoá của DM, OM, CP và NDF được cãi thiện một cách có ý nghĩa thống kê (P<0.01) ở các khẩu phần được bổ sung BDN. Thỏ được nuôi bằng khẩu phần cò lông tây có bổ sung BDN ở mức độ từ 300 - 400g/con/ngày có tăng trọng và hiệu quả kinh tế cao nhất.

Từ khóa: Thỏ lai, tăng trọng, tỉ lệ tiêu hoá, bã đậu nành, cỏ lông tây

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 106-112
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 113-119
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 115-122
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 161-169
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 19-24
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 278-286
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 287-294
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 72-78
Tải về
(2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
(2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...