Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 106-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Study of replacing coconut meal protein for dietary protein on growth rate  and meat performance of growing Guinea fowls

Từ khóa:

Gà Sao, khô dầu dừa, năng suất thịt, tăng trọng

Keywords:

Coconut meal, Guinea fowls, meat performance, weight gain

ABSTRACT

This study was carried out to evaluate the effects of coconut meal protein replacing dietary protein on growth rate, carcass quality and economic return of growing Guinea fowls. One hundred and fifty Guinea fowls at 28 days of age were arranged in a completely randomized design with 5 treatments and 3 replications. Five treatments were of 5 different coconut cake meal protein levels of 0, 7.5, 15, 22.5 and 30% replacing dietary protein corresponding to the KDD0, KDD7.5, KDD15, KDD22.5 and KDD30 treatments, respectively. There were 10 chicken per experimental unit and the trial lasted 10 weeks. The results showed that DM, OM and CP intakes were not significantly different (p>0.05) among treatments, while EE and ME intakes were significantly higher (p<0.05) for the KDD22.5 and KDD30 treatments. Daily weight gain was significantly higher (p<0.05), while FCR was significanly lower (p<0.05) for the  KDD15, KDD22.5 and KDD30 treatments. The weights of carcass, breast meat, and thigh meat were significantly highest (p<0.05) for the KDD22.5 treatment. It can be concluded that coconut cake meal protein could replace dietary protein at level of 22.5% with the highest growth rate, final live weight, carcass performances for growing Guinea fowls and better profits.

TÓM TẮT

Một nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự thay thế protein ở khô dầu dừa cho protein của khẩu phần thức ăn hỗn hợp trên tăng trọng, chất lượng thân thịt và hiệu quả kinh tế của gà Sao nuôi thịt. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại trên 150 gà Sao 28 ngày tuổi. 5 nghiệm thức là 5 mức độ protein khô dầu dừa tương ứng 0, 7.5, 15, 22.5 và 30% thay thế lượng protein của khẩu phần thức ăn hỗn hợp. Mỗi đơn vị thí nghiệm có 10 gà và thí nghiệm được tiến hành trong 10 tuần. Kết quả lượng DM, OM và CP tiêu thụ không có sự biến động (p>0,05) giữa các nghiệm thức, trong khi lượng EE và ME tiêu thụ cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở nghiệm thức KDD22.5 và  KDD30. Tăng trọng của gà thí nghiệm cao nhất và FCR thấp nhất có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở các nghiệm thức KDD15, KDD22.5 and KDD30. Trọng lượng thân thịt, thịt ức và thịt đùi cao nhất có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở nghiệm thức KDD22.5. Thí nghiệm được kết luận rằng protein khô dầu dừa có thể thay thế protein của khẩu phần thức ăn hỗn hợp. Ở mức thay thế 22,5% protein, gà Sao thí nghiệm đạt tăng trọng, khối lượng và năng suất thịt cao nhất và lợi nhuận tốt hơn.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Đông, 2016. Nghiên cứu sự thay thế protein của khô dầu dừa trong khẩu phần đến tăng trọng và năng suất thịt của gà Sao. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 106-112.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 113-119
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 115-122
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 161-169
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 19-24
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 278-286
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 287-294
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 51-59
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 72-78
Tải về
(2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
(2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...