Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 113-119
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Effects of supplementation of sweet potato waste associated with coconut meal on growth rate, carcass quality and nutrient digestibility of Crossbred rabbits               

Từ khóa:

Chất lượng thịt, khô dầu dừa, phụ phẩm khoai lang, thỏ lai

Keywords:

Crossbed rabbits, coconut meal, meat quality, sweet potato waste

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effects of supplementation levels of sweet potato waste associated with coconut meal in diets on growth rate, carcass performance  and nutrient digestibility of growing crossbred rabbits. Sixty crossbred rabbits at 8 weeks of age were alloted in a completely randomized design with 5 treatments and 3 replications. Five treatments were 5 supplementation levels of sweet potato waste (KL) combined with coconut meal (KDD) corresponding to KL10-KDD30, KL20-KDD25, KL30-KDD20, KL40-KDD15 and KL50-KDD10 treatments, respectively. There were 4 rabbits with balanced sex per experimental unit and the trial lasted 8 weeks. The apparent nutrient digestibility was measured in 7 days for the 11- week old rabbits.  The results showed that DM, OM and ME intakes were significantly higher (p>0.05) with increased KL and decreased KDD, while CP and EE intakes were the highest (p<0.05) for the KL10-KDD30 treatment. The final live weight and daily weight gain were the of highest significance (p<0.05) for KL10-KDD30 treatment. The weights of carcass, thigh meat, lean meat and nutrient digestibility were the highest (p<0.05) for the KL10-KDD30 treatment. It could be concluded that supplementation at level of 10 g sweet potato waste and 30 g coconut meal per day for rabbit could improve growth rate, meat quality, and nutrient digestibility for crossbed rabbits.

TÓM TẮT

Một nghiên cứu đã được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự bổ sung phụ phẩm khoai lang (KL) kết hợp với khô dầu dừa (KDD) ở các mức độ khác nhau trong khẩu phần lên tăng trọng, chất lượng thân thịt, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất của thỏ lai. Sáu mươi thỏ lai ở 8 tuần tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Năm nghiệm thức là 5 mức độ bổ sung KL kết hợp với KDD tương ứng với các khẩu phần lần lượt là KL10-KDD30, KL20-KDD25, KL30-KDD20, KL40-KDD15 và KL50-KDD10. Mỗi đơn vị thí nghiệm gồm có 4 thỏ lai cân bằng phái tính và thí nghiệm được tiến hành trong 8 tuần. Thí nghiệm tiêu hóa dưỡng chất được thực hiện trong 7 ngày khi thỏ đạt 11 tuần tuổi. Kết quả cho thấy lượng DM, OM và ME tiêu thụ cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) khi tăng mức độ bổ sung KL và giảm KDD, trong khi lượng CP, EE tiêu thụ cao nhất (p<0,05) ở NT KL10-KDD30. Khối lượng cuối kỳ và tăng trọng và của thỏ cao nhất, có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở nghiệm thức KL10-KDD30. Khối lượng thân thịt, thịt đùi, thịt tuộc; tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất và lượng nitơ tích lũy cao nhất (p<0,05) ở nghiệm thức KL10-KDD30. Thí nghiệm có thể được kết luận ở mức bổ sung mỗi ngày là 10 g phụ phẩm KL kết hợp với 30 g KDD cho thỏ lai cải thiện được tăng trọng, năng suất  thịt và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Đông và Nguyễn Văn Thu, 2016. Ảnh hưởng của sự bổ sung phụ phẩm khoai lang kết hợp khô dầu dừa lên tăng trọng, chất lượng thân thịt và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất của thỏ lai. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 113-119.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 106-112
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 115-122
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 161-169
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 19-24
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 278-286
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 287-294
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 51-59
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 72-78
Tải về
(2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
(2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...