Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 115-122
Tải về

ABSTRACT

A complete randomized experiment was carried out to evaluate growth performance, nutrient digestibility and economic returns determined by crossbred rabbits fed para grass (PG) diets in which Wedelia trilobata (WT) repalaced PG at different levels (0, 30, 50, 70 and 90%). There were five diets with three replicates and 4 rabbits per experimental unit. The results indicate that the rabbits fed PG diets replaced by WT improved feed and nutrient utilization. Significantly higher daily  intakes of DM, OM, CP and EE were found in the ĐC70 and ĐC90 diets (P<0.05). Final weight and daily gain were significantly higher (P<0.01) in the ĐC70 and ĐC90 diets than those in the rest ones. Digestibility of CP, EE, NDF and ADF were significantly improved in the diets replaced PG by WT (P<0.05). In conclusion Wedelia trilobata could replace PG up to 70 to 90% in diets for rabbits gave higher growth rate and had better economic returns.

Keywords: crossbred rabbits, daily gain, digestibility, Wedelia trilobata, para grass

Title: Effects of replacement of para grass by Wedelia trilobata in diets on growth performance, nutrient digestibility and economic returns of crossbred rabbits

TóM TắT

Một thí nghiệm có bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên được thực hiện để đánh giá khả năng tăng trưởng và tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất  trên thỏ lai được nuôi khẩu phần cỏ lông tây (CLT) có thay thế địa cúc (ĐC) ở các mức độ 0, 30, 50, 70 và 90%. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức, 3 lần lập lại và 4 thỏ trên mỗi đơn vị thí nghiệm. Kết quả cho thấy  lượng DM, OM, CP và EE tiêu thụ hàng ngày cao hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,05) được tìm thấy ở khẩu phần ĐC70 và ĐC90. Trọng lượng thỏ lúc kết thúc thí nghiệm và tăng trọng ở nghiệm thức ĐC70 và ĐC90 cao hơn các nghiệm thức còn lại một cách có ý nghĩa thống kê (P<0,01). Tỉ lệ tiêu hóa các dưỡng chất CP, EE, NDF và ADF cũng được cải thiện một cách có ý nghĩa thống kê (P<0,05) ở các khẩu phần CLT được thay thế bởi ĐC. Thí nghiệm được kết luận rằng địa cúc có thể thay thế lên đến mức từ 70% đến 90% CLT trong khẩu phần nuôi thỏ cho tăng trọng cao và mang lại hiệu quả kinh tế nhất.

Từ khóa: thỏ lai, tăng trọng, tỉ lệ tiêu hóa, địa cúc, cỏ lông tây

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 106-112
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 113-119
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 161-169
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 19-24
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 278-286
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 287-294
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 51-59
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 72-78
Tải về
(2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
(2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...