Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2018) Trang: 11-19
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: (i) xác định khả năng hấp thu NPK của lúa trên một số biểu loại đất phèn ở ĐBSCL; (ii) xác định nhu cầu phân bón trên cơ sở lượng NPK lấy đi của cây lúa. Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện ở vụ Hè Thu 2015 và Đông Xuân 2015 – 2016 trên 5 địa điểm: Phụng Hiệp, Hòn Đất, Hồng Dân, Long Mỹ, Tháp Mười; ở mỗi địa điểm có 4 nghiệm thức sử dụng kỹ thuật lô khuyết (NPK, PK, NK và NP) với 3 lần lặp lại, diện tích mỗi lô là 25 m2 (5 m x 5 m). Kết quả cho thấy, trong cây lúa hàm lượng N, P2O5 và K2O (%) trong hạt là 1,08, 0,44, 0,33; trong rơm là 0,62, 0,27, 1,67. Các giá trị trung bình này ít biến động giữa các địa điểm và qua các mùa vụ. Để tạo ra 1 tấn hạt, cây lúa cần lấy đi 17 kgN – 7 kgP2O5 và 20 kgK2O. Hàm lượng lân dễ tiêu Bray-2 trong đất của phần lớn các điểm nghiên cứu được đánh giá ở mức thấp. Tuy nhiên, việc bón phân lân vào các loại đất này đã không làm gia tăng năng suất lúa có ý nghĩa. Trường hợp hoàn trả toàn bộ rơm lúa lại cho đất khi thu hoạch, công thức phân bón N-P2O5-K2O (kg/ha) được đề xuất cho các điểm nghiên cứu trong vụ Hè Thu là 80-25-20 và cho vụ Đông Xuân là 100-30-25.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 31-38
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 82-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...