Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 82-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 17/03/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Role of organic fertilizer application in improving soil chemistry characteristics and fruit yield of Nam Roi pomelo in Hau Giang Province

Từ khóa:

Bưởi Năm Roi, đất liếp, hóa học đất, năng suất trái, phân hữu cơ

Keywords:

Fruit yield, Nam Roi pomelo, organic fertilizer, raised bed, soil chemistry

ABSTRACT

This research has been conducted on Nam Roi grown in raised bed at Chau Thanh-Hau Giang. This study is aimed to: investigate effect of organic fertilizer application on improving soil chemistry characteristics and fruit yield of Nam Roi pomelo. Two different models were chosen including applied and without applying organic fertilizer, which were similar in cultural practice and plant age (3-5 years old). The results showed that, soils of the two models were not significantly different in soil texture, pH, EC and exchangeable Na. However, the model of applied organic fertilizer showed higher soil CEC, organic matter content, available phosphorus (Bray-2) and exchangeable cation (K, Ca and Mg). Applying organic fertilizer gave higher fruit yield (10.7 tons/ha) than that of without applying organic fertilizer (7.24 tons/ha).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện trên đất liếp trồng bưởi Năm Roi ở Châu Thành – Hậu Giang nhằm mục tiêu: khảo sát hiệu quả của sử dụng phân hữu cơ tại các nông hộ trong cải thiện tính chất hóa học đất và năng suất bưởi Năm Roi ở Châu Thành – Hậu Giang. Hai nhóm vườn, gồm có bónphân hữu cơ (trung bình 1,71 tấn/ha) và không bón phân hữu cơ, có tính tương đồng về kỹ thuật canh tác và độ tuổi cây (3-5 năm tuổi) được chọn trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đất trồng bưởi của hai nhóm vườn không có sự khác biệt về sa cấu, pH, EC và Na trao đổi. Tuy nhiên, các vườn trồng bưởi bón phân hữu cơ có sự gia tăng khả năng trao đổi cation (CEC), hàm lượng chất hữu cơ, lân hữu dụng Bray-2, K, Ca và Mg trao đổi trong đất. Năng suất trái bưởi của nhóm vườn có bón phân hữu cơ đạt năng suất trung bình 10,7 tấn/ha cao hơn khác biệt so với nhóm vườn trồng bưởi không có bón phân hữu cơ (7,2 tấn/ha).

Trích dẫn: Lê Văn Dang và Ngô Ngọc Hưng, 2020. Vai trò của phân hữu cơ trong cải thiện tính chất hóa học đất và năng suất của bưởi Năm Roi ở Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 82-87.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 31-38
Tải về
6 (2022) Trang: 68-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
1012 (2022) Trang: 012039
Tạp chí: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...