Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2014) Trang: 13-17
Tạp chí: Thư viện Việt Nam

SERVQUAL là một bộ tiêu chuẩn dùng để đánh giá chất lượng dịch vụ nói chung. Bộ tiêu chuẩn này được sử dụng khá rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như đánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn, siêu thị ở trong và ngoài nước. Thư viện trong bối cảnh hiện nay cũng được xem như một cơ quan cung cấp dịch vụ và cũng cần được đánh giá đúng mực. Nghiên cứu này xem xét khả năng ứng dụng SERVQUAL như một công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện, đặc biệt là các thư viện trường đại học.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 120-131
Tải về
6 (2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
2 (52) (2015) Trang: 56-60
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Trần Thị Quý (2014) Trang: 163-172
Tạp chí: Trong Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Seminar on library and information science education: Collaboration Among ASEAN Countries
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...