Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 120-131
Tải về

ABSTRACT

CanthoUniversityLibrary System including main library (LearningResourceCenter) and 13 branch libraries in the schools and institutes was established in 1997.  Branch libraries are located within the schools and are reported  to the school management, while LRC is in charge of collection development. Every year the branch libraries receive a significant budget to develop their information resource and facilities but have not attracted students to the library.  Project ?Research on the improvement of performance and the service models for  the branch libraries withinCanthoUniversitylibrary system? was conducted to evaluate the services of the school library systems and the resources of branch libraries.  The study used survey methods with quantitative analysis techniques to find results for research questions ( 677 surveys were collected and analyzed).  Research results indicate the current status of resources and services of the libraries.  This is the basic for designing an appropriate operational model for the library system to improve the operational capabilities of the library service.

Keywords: Branch library, academic library, human resource, information resource, co-operation model

Title: Evaluation of the Can Tho university branch libraries and a new cooperation-based operation model

TóM tă?t

Hệ thống thư viện trường Đại học Cần Thơ bao gồm Thư viện trung tâm (Trung tâm Học liệu) và 13 thư viện nhánh ở 11 khoa và 2 viện nghiên cứu được hình thành từ năm 1997. Hệ thống hoạt động theo cơ chế Trung tâm Học liệu phụ trách phát triển vốn tài liệu, các khoa quản lí về nhân sự đối với cán bộ thư viện nhánh. Các thư viện nhánh được chú ý đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa thu hút được đông đảo sinh viên đến thư viện. Đề tài ?Nghiên cứu cải thiện khả năng hoạt động và mô hình phục vụ của hệ thống thư viện nhánh - trường Đại học Cần Thơ? được thực hiện với mục tiêu đánh giá lại các hoạt động của hệ thống thư viện trường và các nguồn lực hiện có tại các thư viện nhánh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát cùng với kỹ thuật phân tích định lượng để tìm kết quả cho các câu hỏi nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra thực trạng về nguồn lực của các thư viện khoa làm cơ sở cho việc đưa ra các mô hình hoạt động thích hợp cho hệ thống thư viện để cải thiện khả năng hoạt động của thư viện phục vụ cho mục tiêu đạo tạo của nhà trường.

Từ khóa: Thư viện nhánh, thư viện Đại học, nguồn nhân lực, tài nguyên thông tin, mô hình hợp tác

Các bài báo khác
6 (2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
2 (52) (2015) Trang: 56-60
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Trần Thị Quý (2014) Trang: 163-172
Tạp chí: Trong Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Seminar on library and information science education: Collaboration Among ASEAN Countries
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...