Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (52) (2015) Trang: 56-60
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam

Bài báo trình bày kết quả khảo sát 500 sinh viên đang sử dụng Internet trong hệ thống máy tính công của trường. Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên đã quen với việc sử dụng Internet vào hoạt động học tập, nghiên cứu, liên lạc và giải trí. Kỹ năng sử dụng Internet không phải là một vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay do các sinh viên đã biết sử dụng máy tính và truy cập Internet từ trước khi vào Đại học. Với những yêu cầu của nhà trường cũng như, việc tạo điều kiện của nhà trường, ngày nay sinh viên càng đánh giá được vai trò của Internet trong cuộc sống sinh viên mà nếu tận dụng tốt Internet sẽ trở thành một phương tiện có ích cho việc học tập cũng như định hướng sinh viên đến những giá trị cao đẹp hơn

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 120-131
Tải về
6 (2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Trần Thị Quý (2014) Trang: 163-172
Tạp chí: Trong Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Seminar on library and information science education: Collaboration Among ASEAN Countries
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...