Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 112-117
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/11/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

The effects of nitrogen sources on the growth and yield of two OM4900 and MTL612 rice varieties

Từ khóa:

OM4900, MTL612, đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+, phân vi sinh Dasvila

Keywords:

OM900, MTL612, Dau Trau Golden N 46A+, Dasvila biofertilizer

ABSTRACT

The study ?The effect of nitrogen sources on the growth and yield of two OM4900 and MTL612 rice varieties? was conducted to determine the favorable source of nitrogen for the growth and yield of these varieties. The experiment was carried out by using the two- factorial completely randomized design with four replications per treatment. The first factor included two rice varieties (OM4900 and MTL612) and the second factor included five nitrogen sources [(1) No nitrogen (for control), (2) 0.2 g N/pot of Dau Trau Golden N 46A+, (3) 0.1g N/pot of Dau Trau Golden N 46A+ combined with Dasvila biofertilizer (containing the nitrogen-fixing Azospirillum lipoferum and phosphate-solubilizing Pseudomonas stutzeri), (4) 0.2 g N/pot of urea, and (5) 0.1 g N/pot of urea combined Dasvila biofertilizer]. Results showed that the application of 0.1 g N/pot (equivalent to 40 kg N/ha) of urea combined with Dasvila biofertilizer gave the plant height, number of shoots, yield (23.28 g/pot) and economic efficiency higher than application of other nitrogpen sources.

TóM TắT

Đề tài ?ảnh hưởng của các nguồn đạm đến sinh trưởng và năng suất hai giống lúa OM4900 và MTL612 trồng trong chậu vụ Hè Thu năm 2012? được thực hiện với mục tiêu tìm ra nguồn đạm thích hợp đến sinh trưởng và năng suất của hai giống lúa. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên thừa số hai nhân tố, 4 lần lặp lại. Nhân tố thứ nhất là hai giống lúa (OM4900 và MTL612), nhân tố thứ hai là năm nguồn đạm: (Đối chứng) không bón đạm; 0,2 g N/chậu đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+; 0,1 g N/chậu đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+ + phân vi sinh Dasvila (chứa hai dòng vi khuẩn cố định đạm Azospirillum lipoferum và vi khuẩn hòa tan lân Pseudomonas stutzeri); 0,2 g N/chậu đạm urea; 0,1 g N/chậu đạm urea + phân vi sinh Dasvila. Kết quả cho thấy khi sử dụng nguồn đạm 0,1 g N/chậu urea (tương đương 40 kg N/ha) + phân vi sinh Dasvila giúp tăng chiều cao, số chồi, năng suất lúa (23,28 g/chậu) và cho hiệu quả kinh tế cao hơn các nguồn đạm còn lại.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 168-175
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 206-212
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 76-84
Tải về
(2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...