Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13(4A) (2015) Trang: 1439-1449
Tạp chí: Công nghệ sinh học
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng phân rơm hữu cơ vi sinh được chế biến từ rơm rạ. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 6 nghiệm thức (NT) phân ủ gồm NT1: đối chứng; NT 2: sử dụng rơm ủ với nấm Trichoderma; NT 2: rơm ủ với nấm Trichoderma + phân đạm + phânlân; NT 3: rơm ủ với nấm Trichoderma + vi khuẩn cố định đạm Azospirillum lipoferum + vi khuẩn hòa tan lân Pseudomonas syringae; NT 4: Rơm rạ ủ với vi khuẩn cố định đạm Azospirillum lipoferum + vi khuẩn hòa tan lân Pseudomonas syringae + phân lân + phân đạm, NT6 rơm rạ được ủ nấm Trichoderma spp. + phân vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân. Thí nghiệm được thực hiện trong 2 vụ Đông Xuân 2012-2013 và Hè Thu 2013 tại 3 xã: Trường Long Tây, huyện Châu Thành A; Long Bình, huyện Long Mỹ và Vị Thanh, huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang. Kết quả sau 2 vụ thí nghiệm cho thấy: chất lượng phân rơm (rơm rạ được ủ nấm Trichoderma spp. + phân vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân) sau 7 tuần ủ có tỷ số C/N và ẩm độ (%) giảm là 19,0 đến 19,8 (vụ Đông Xuân 2012-2013) và 63,8 đến 64,9%; 62,9-64,9% (vụ Đông Xuân 2012-2013, Hè Thu 2013). Nhiệt độ (oC) và mật số vi sinh vật tăng: 43,5 đến 44,3 oC; 40,8 đến 41,4 oC và 9,9 đến 10,6 x 106 CFU/100g phân rơm ủ; 8,0-9,4 x 106 CFU/100g phân rơm ủ (vụ Đông Xuân 2012-2013, Hè Thu 2013). Đối với hàm lượng các chất dinh dưỡng N, P, K tăng 1,09 đến 1,17% và 0,84 đến 0,97%; 0,28 đến 0,29 và 0,23 đến 0,25 (vụ Đông Xuân 2012-2013, Hè Thu 2013); 2,42 đến 2.56% (vụ Đông Xuân 2012-2013).

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 112-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 168-175
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 206-212
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 76-84
Tải về
(2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...