Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 206-212
Tải về

ABSTRACT

This study was carried out to determine rice yields on different draining-water methods in the fresh rice straw and stubble incorporated acid sulphate soil (Sulfic Humaquepts Tien Giang). Factorial in Complete Block Design was used with 4 replications, there were 2 factors with factor 1 in 3 draining-water methods ((i) flooding, (ii) draining-water method at 15 days after sowing in 5 days and (iii) draining-water method at 30 days after sowing in 5 days) and  factor 2 in 4 weights of fresh rice straw and stubble ((i) 0.0; (ii) 1.25; (iii) 2.5 and (iv) 5.0  g.pot-1 of 4 kg dry soils). Results indicated that the draining-water methods at 15 or 30 days after sowing helped to increasing Jasmine85 rice growths of plant height, number of tillers per pot, number of panicles per pot, number of full grains per panicle and rice yields (28.96 and 29.16 g.pot-1) versus flooded rice soil (23.81 g.pot-1), there is about 22.5% higher rice yield. The fresh rice straw and stubble incorporated soils (1.25, 2.5 and 5.0 g.pot-1) were decreased plant height, number of tillers, number of panicles, number of full grains and rice yields (from 15, 25 and 34% lower rice yields); the draining-water methods of rice soils were quickly decreased in total orgarnic acids (below 1000 mmolc/m3) and H2S (below 0.07 ppm), but increased pH values and NH4+ concentration in soil solutions helping to well rice growths and yields.

Keywords: Jasmine85 rice cultivar, the fresh rice straw and stubble, acid sulphate soil (Sulfic Humaquepts Tien Giang), rice growths and yields; pH, total orgarnic acid, H2S and NH4+ concentration in soil solutions

Title: Effects of draining-water methods in the fresh rice straw and stubble incorporated acid sulphate soil on pot rice yields

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định năng suất lúa trồng trên đất phèn (Sulfic Humaquepts Tiền Giang) có chôn vùi rơm rạ tươi qua nhiều phương pháp rút nước. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 4 lần lặp lại; nhân tố 1 là 3 phương pháp rút nước ((i) ngập nước liên tục, (ii) rút kiệt nước lúc 15 ngày sau khi gieo trong 5 ngày và (iii) rút kiệt nước lúc 30 ngày sau khi gieo trong 5 ngày); và nhân tố 2 là trọng lượng rơm rạ tươi ((i) 0,0; (ii) 1,25; (iii) 2,5 và (iv) 5 g/chậu 4 kg đất khô). Kết quả cho thấy rằng các phương pháp rút kiệt nước lúc 15 hoặc 30 ngày sau khi gieo đã làm gia tăng sự sinh trưởng của lúa Jasmine85 như chiều cao cây, số chồi/chậu, số bông/chậu, số hạt chắc/bông và năng suất lúa (28,96 g và 29,16 g/chậu) so với đất ngập nước liên tục (23,81 g/chậu), gia tăng năng suất trung bình 22,5%. Chôn vùi rơm rạ tươi vào đất 1,25 g, 2,5 g và 5 g/chậu đã làm giảm chiều cao cây, số chồi, số bông, số hạt chắc và năng suất lúa (năng suất giảm lần lượt 15, 25 và 34% so với đất không vùi rơm rạ). Rút kiệt nước trong đất lúa đã làm giảm nhanh các độc chất acid hữu cơ tổng số (thấp hơn 1000 mmolc/m3) và H2S (thấp hơn 0,07 ppm), nhưng pH và nồng độ NH4+ trong dung dịch đất gia tăng nên đã góp phần cải thiện được sự sinh trưởng và năng suất lúa.

Từ khóa: Giống lúa Jasmine85, rơm rạ tươi, đất phèn (Sulfic Humaquepts Tiền Giang), sự sinh trưởng và năng suất lúa; pH, hàm lượng acid hữu cơ tổng số, H2S và NH4+ dung dịch đất 

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 112-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 168-175
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 76-84
Tải về
(2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...