Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2014) Trang: 55-61
Tạp chí: Khoa học Đại học An Giang
Liên kết:

Đề tài: “Ảnh hưởng của thời điểm mất lá đến sự sinh trưởng và năng suất lúa OM4900” được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của thời điểm mất lá đến sinh trưởng và năng suất của lúa. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 6 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức có 4 lần lặp lại với các thời điểm cắt bỏ 3 phiến lá nở hoàn toàn trên cùng là: đối chứng (không cắt lá), 15, 30, 45, 60,75 ngày sau sạ. Kết quả cho thấy cắt bỏ 3 phiến lá nở hoàn toàn trên cùng vào thời điểm 15 và 30 ngày sau sạ không khác biệt so với đối chứng ở các chỉ tiêu nông học, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất. Tuy nhiên, cắt bỏ 3 phiến lá nở hoàn toàn trên cùng vào thời điểm 75 ngày sau sạ làm giảm chiều cao lúa lúc thu hoạch, khối lượng rễ, tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 1.000 hạt; và năng suất thực tế thấp nhất (22,47 g/chậu).

 

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 112-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 168-175
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 206-212
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 76-84
Tải về
(2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...