Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12(4) (2014) Trang: 510-515
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Phát triển

Thí nghiệm bố trí trong ô xây, làm trong nhà lưới nhằm xác định ảnh hưởng của liều lượng phân ủ bằng rơm nhiễm nấm Trichoderma sp. đến sinh trưởng và năng suất 3 giống lúa. Thí nghiệm 2 nhân tố, trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), với 3 lần nhắc lại; nhân tố 1 (A) là liều lượng phân ủ từ rơm bón lót với 3 mức (0; 5 và 10 tấn/ha); nhân tố 2 (B) là giống với 3 giống lúa MTL392, OM4900 và Jasmine85. Kết quả cho thấy bón 10 tấn/ha phân ủ bằng rơm lần thứ 1 cho đất lúa Thu Đông có tác dụng làm gia tăng khác biệt năng suất lúa 10,4% so với không bón. Bón 5 tấn/ha phân ủ bằng rơm liên tục 2 vụ lúa (Thu Đông - Đông Xuân) đã làm tăng số nhánh lúa và làm tăng năng suất lúa trên giống Jasmine 85 ở vụ thứ 2 Đông Xuân.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 112-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 168-175
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 206-212
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 76-84
Tải về
(2014) Trang: 1-6
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...